Interný audit - definovanie a výber vzorky a možné riziká pri výbere vzorky.

 • Cena kurzu
  270.34€
 • Najbližší termín
  27. 05. 2014
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Interný audit - definovanie a výber vzorky a možné riziká pri výbere vzorky.

Ciele

Seminár účastníkom prostredníctvom série príkladov poskytuje komplexný pohľad na výber vzorky integrujúci súvislosti medzi plánovaním a výberom vzorky, medzi chybou vo vzorke a v celej populácii, diskutuje vhodnosť jednotlivých metód pre rôzny účel testov a rôzne charaktery populácie.

Účastníci

 • vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru
 • interní audítori a pracovníci oddelení vnútornej kontroly
 • vedúci oddelení riadenia kvality
 • špecialisti riadenia rizík

Obsah seminára

 • úvodná diskusia:
  • porovnanie interného a externého auditu
  • komponenty auditného rizika
  • typy nesprávnosti
  • ciele interných kontrol
  • definovanie a výber vzorky pri rôznych typoch auditov
 • posúdenie prirodzených rizík – riziková analýza:
  • biznis analýza – externé prostredie a  interné biznis faktory
  • finančná analýza
  • analýza systému interných kontrol, systému účtovníctva, IT systému
  • analýza rizika podvodu
 • metódy výberu vzorky
  • riziko  pri  výbere  vzorky
  • veľkosť vzorky
  • štatistický a neštatistický výber vzorky
 • tolerované a očakávané chyby
 • extrapolácia záverov na celú populáciu
 • použitie vzorky pri testoch prevádzkovej efektívnosti kontrol
 • zhodnotenie výsledkov
 • cvičenia a príklady

Lektori

Ing. Ivan Paule, CA, FCCA

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

27. 05. 2014 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

225.28 € bez DPH
270.34 € s DPH

Variabilný symbol

0943

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.