Interný audit - definovanie a výber vzorky

Interný audit - definovanie a výber vzorky

Ciele

Prostredníctvom série príkladov poskytuje seminár komplexný pohľad na výber vzorky integrujúci súvislosti medzi plánovaním a výberom vzorky, medzi chybou vo vzorke a v celej populácii, diskutuje vhodnosť jednotlivých metód pre rôzny účel testov a rôzne charaktery populácie.

Účastníci

 • vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru
 • interní audítori a pracovníci oddelení vnútornej kontroly
 • vedúci oddelení riadenia kvality
 • špecialisti riadenia rizík

Obsah seminára

 • úvodná diskusia:
  • porovnanie interného a externého auditu
  • komponenty auditného rizika
  • typy nesprávnosti
  • ciele interných kontrol
  • definovanie a výber vzorky pri rôznych typoch auditov
 • posúdenie prirodzených rizík – riziková analýza:
  • biznis analýza – externé prostredie a  interné biznis faktory
  • finančná analýza
  • analýza systému interných kontrol, systému účtovníctva, IT systému
  • analýza rizika podvodu
 • metódy výberu vzorky
  • riziko  pri  výbere  vzorky
  • veľkosť vzorky
  • štatistický a neštatistický výber vzorky
 • tolerované a očakávané chyby
 • extrapolácia záverov na celú populáciu
 • použitie vzorky pri testoch prevádzkovej efektívnosti kontrol
 • zhodnotenie výsledkov
 • cvičenia a príklady

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043