Interné audity a systém kvality moderne – automatická analýza procesov

 • Cena kurzu
  228.7€
 • Najbližší termín
  27. 11. 2014
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Interné audity a systém kvality moderne – automatická analýza procesov

Ciele

Oboznámiť účastníkov kurzu s modernými prístupmi k analýze a štandardizácii bankových procesov.

Účastníci

Zamestnanci bánk a finančných inštitúcií zaoberajúci sa riadením kvality, riadením a optimalizáciou procesov, riadiaci pracovníci back-ofice, risk-analytici.

Obsah seminára

 • Systémy kvality by mali v konečnom dôsledku šetriť pre firmu peniaze, prečo sa tak nedeje?
 • Význam popisu procesov v rámci systému kvality, kedy má popis zmysel a kedy je to len zbytočná administratíva?
 • Interní audítori by mali odhaľovať zásadné procesné rezervy v organizácii, ako to dosiahnuť pri obmedzenom prístupe k dátam?
 • Výkon interných auditov s využitím automatickej analýzy procesov – prečo by sme mali realizovať interné audity tak, ako ich na Slovensku nevykonáva zatiaľ nik?
 • Chceme skrátiť trvanie auditu a zároveň identifikovať zásadne nedostatky v organizácii?

Lektori

Mgr. Michal Pyšný, senior BPM consultant,  špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti procesného riadenia

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

27. 11. 2014 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

190.58 € bez DPH
228.7 € s DPH

Variabilný symbol

0942

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.