Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania

Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania

Ciele

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaliť sa vo vyšetrovaní podvodov.

Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi.

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Obsah

 • Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách
 • Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách
 • Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách
  • trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
  • trestná činnosť spojená s bezhotovostnými transakciami
  • úverové podvody
  • zneužitie bankových dokumentov
  • krádež a falšovanie identity
  • podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
  • podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
 • Interné podvody
  • krádež, sprenevera
  • zneužitie právomoci zamestnancov
  • trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva
 • Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti
  • prepadnutie pobočiek bánk a ATM
  • riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca medzi bankami..)

Lektori

odborník v danej oblasti

Termín

1 deň