Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania

 • Cena kurzu
  316.8€
 • Najbližší termín
  13. 04. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania

Ciele

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaliť sa vo vyšetrovaní podvodov.

Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi.

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Obsah seminára

 • Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách
 • Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách
 • Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách
  • trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
  • trestná činnosť spojená s bezhotovostnými transakciami
  • úverové podvody
  • zneužitie bankových dokumentov
  • krádež a falšovanie identity
  • podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
  • podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
 • Interné podvody
  • krádež, sprenevera
  • zneužitie právomoci zamestnancov
  • trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva
 • Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti
  • prepadnutie pobočiek bánk a ATM
  • riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca medzi bankami..)

Lektori

JUDr. Petr Barák, vedúci oddelenia riadenia operačných rizík a AML, Air Bank a.s. s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti Fraud detection, Operational Risk a Business Continuity, Security a AML

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

13. 04. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                         9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

264 € bez DPH
316.8 € s DPH

Variabilný symbol

2521


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.