Implikácie spojené s definovaním konečného užívateľa výhod a zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Implikácie spojené s definovaním konečného užívateľa výhod a zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Ciele

Od 01.01.2017 je účinná novela zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (TZPO), ktorá substantívne rozširuje katalóg trestných činov právnickej osoby o množstvo ekonomickej trestnej činnosti, čím sa súčasne radikálne rozšíril okruh rizikových subjektov. Od 01.02.2017 je účinný zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý zavádza register konečných užívateľov výhod mimo informácií, ktoré majú k dispozícii regulované subjekty. Od 01.02.2017 súčasne nadobudne účinnosť nová definícia konečného užívateľa výhod (KUV/UBO). Na seminári vysvetlíme rôzne možné spojenia vyššie uvedeného a ich prípadný dopad na činnosť banky/regulovaného subjektu.

Účastníci

- členovia manažmentu právnických osôb, právnici, vedúci zamestnanci zodpovední za compliance a prevenciu podvodov, interní audítori, risk assessment, work-out

Obsah seminára

  1. Riziká TZPO. Transakčné riziko a riziko likvidity. S významným rozšírením rizikových subjektov, sa zvyšujú nároky na regulované subjekty aj v oblasti TZPO. Existuje v súvislosti so zákonom TZPO riziko na strane klienta, ktoré môže mať zásadný dopad na banku a jej činnosť? Zameriame sa na riziká klientov a ich prípadný dopad na ich vzťah s bankou. Druhy rizík spojených s TZPO na strane klienta, okrem rizika samotného trestného konania a uloženia trestu? Je možné identifikovať a správne vyhodnotiť transakčné riziko a riziko likvidity (prípadne ďalšie riziká) v súvislosti s potencionálnym trestným konaním u klienta?
  2. Verejný register KUV. Verifikačný dokument a jeho obsah. Novelizovaná definícia KUV. Kredibilita oprávnených osôb a požiadavky na verifikačný dokument. Čo v prípade duality informácií v registri a informácií, ktoré má k dispozícii banka? Zodpovednosť banky súvisiaca s neaktualizovaním údajov a aké sú možnosti limitácie tejto zodpovednosti.  
  3. Prevenčné opatrenia u klientov. Môže banka preniesť časť zodpovednosti a rizika TZPO, ako aj určenie KUV na klienta, ak áno do akej miery? Aké sú možnosti banky požadovať od klienta aktualizáciu dát a/alebo prevenciu TZPO na úrovni klienta? Aké sú možnosti banky na zabezpečenie reálneho plnenia povinnosti poskytovať regulovanému subjektu informácie o zmene vlastníckej štruktúry. Existuje riešenie na klasické majetkové štruktúry a reťazové/cirkulárne štruktúry?

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043