Školenie APS STATUS pre používateľov v bankách

Školenie APS STATUS pre používateľov v bankách

MODUL STAVYD

Ciele

Pripraviť účastníkov školenia na prácu s aplikačným programovým systémom STATUS v roli používateľa. 

Účastníci

Používatelia s pridelenými oprávneniami na prístup do systému STATUS, ktorí ovládajú prostredie Windows XP, resp. Windows 2000 a MS Excel 2003. 

Obsah seminára

 • popis funkcionality APS STATUS
 • typy a role používateľov v systéme
 • všeobecné pravidlá pre ovládanie grafického prostredia APS STATUS
 • prístupové práva používateľov
 • typy výkazov – statické a dynamické výkazy
 • založenie vstupného výkazu v subjekte
 • editovanie statického a dynamického vstupného výkazu v subjekte
 • vnútrovýkazové, medzivýkazové kontroly
 • kontrola stĺpcov dynamických výkazov na číselníky
 • identifikácia a odstraňovanie chýb vo výkaze
 • importovanie a exportovanie XLS príloh dokumentu
 • zmena stavu výkazu editorom, zodpovednou osobou a garantom
 • komunikácia medzi používateľmi v APS
 • ostatné činnosti používateľa

Lektori

interný lektor NBS 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719