MS Excel I: Excel nie sú len tabuľky a grafy

MS Excel I: Excel nie sú len tabuľky a grafy

Ciele

Dôkladne si precvičiť na rôznych modelových situáciách znalosť práce s najrozšírenejším kalkulátorom MS Excel. Excel nie sú len tabuľky a grafy. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pracujúci v útvaroch plánovania, kontrolingu, manažérskeho reportingu, finančného riadenia, analytických útvaroch, ako aj zamestnanci v ďalších útvaroch, ktorí pri svojej práci využívajú MS Excel. 

Obsah seminára

  • jednorozmerná analýza údajov: jednoduché makrá, triedenie údajov, reporting
  • viacrozmerná analýza údajov: import súborov, názvy oblastí a buniek, kontingenčné tabuľky
  • podpora investičného rozhodovania: finančné funkcie, posudzovanie variant investícií, diskontné cash flow
  • základy automatizovaného spracovania údajov: štruktúrovanie aplikácií, vyhľadávacie funkcie, aritmické funkcie, filtrovanie údajov, ovládacie prvky
  • úvod do EIS aplikácií (Executive Information System)
  • vyhľadávanie informácií v dátovom sklade – funkcie vyhľadať, nepriamy odkaz, rozšírený filter, kontingenčné tabuľky
  • základné postupy EIS programov – analýzy typu drill – down, dynamické filtrovanie, riadiace parametre EIS
  • výstavba EIS aplikácie – založenie dátového skladu, číselníkov, návrh a realizácia výstupných obrazoviek, nastavenie riadiacich parametrov

Lektori

skúsený lektor z Českej republiky, špecialista na MS Excel 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043