Kapitálový trh

 • Cena kurzu
  314.4€
 • Najbližší termín
  11. 06. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kapitálový trh

Ciele

Na kapitálovom trhu sa obchoduje s cennými papiermi. Sú to najmä dlhové cenné papiere (dlhopisy) a akcie. Kapitálové trhy sa využívajú na získanie dlhodobého financovania, resp. na dlhodobé investovanie. Komerčné banky využívajú dlhopisy na riadenie svojich pozícií.

Účastníci

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť kapitálovým trhom, asset manažérom, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Úvod do kapitálového trhu –  história, význam a účastníci dlhopisového a akciového trhu
 • Štruktúra kapitálového trhu: dlhové cenné papiere (dlhopisy), akcie, prehľad ďalších nástrojov
 • Matematika: kapitálový výnos vs. úrokový výnos, princíp súčasnej hodnoty, výnosovej krivky a zero krivky, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory, zero concept
 • Primárny a sekundárny trh
 • Dlhopisy
  • konvencie a matematika dlhopisového trhu
  • dlhopisy s pevnou, variabilnou a nulovou sadzbou
  • štátne, bankové a korporátne dlhopisy
  • kryté a nekryté dlhopisy, konvertibilné dlhopisy, dlhopisy bez splatnosti (perpetual bond)
  • dlhopisy s vnorenou opciou (callable bond)
  • oceňovanie dlhopisov
  • kreditný spread na dlhopisovom trhu, credit-spread riziko vs. úrokové riziko, management portfólia dlhopisov v banke
  • deriváty dlhopisového trhu (repo, bond future, opcie na dlhopisy)
 • Akcie
  • burzy
  • akciové indexy
  • fondy
  • ETF (exchange traded funds)
  • deriváty akciového trhu (forwardy, single stock future, index future, akciové swapy, akciové opcie)
  • obchodné stratégie na akciových trhoch (CAPM, alfa, beta)
  • pákové stratégie: short selling a margin buying
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)

Lektori

Martin Macko, partner Bearning, s.r.o.

 • lektor má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

11. 06. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 17.00 h

V prípade, že sa zúčastníte zároveň workshopu Peňažný trh, ktorý sa uskutoční dňa 10. júna 2020, bude cena za oba workshopy zľavnená o 10 %.

Cena

262 € bez DPH
314.4 € s DPH

Variabilný symbol

2021


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.