Asset Management (Správa aktív v rámci kolektívneho investovania)

Asset Management (Správa aktív v rámci kolektívneho investovania)

Ciele

Oboznámiť účastníkov s históriou a súčasným stavom kolektívneho investovania na Slovensku. Vysvetliť podstatu fungovania správcovských spoločností, ich štruktúru, predmet činnosti, regulačné rámce a legislatívne prostredie, v ktorom pôsobia. Účastníci budú hlbšie oboznámení s hlavnými piliermi činnosti správcovských spoločností, ktorými sú portfólio a risk manažment. Dôraz bude kladený na prezentáciu moderných metód riadenia portfólií naprieč širokému spektru finančných aktív, ako aj na manažovanie ich rizík. Prezentácia bude zahŕňať  konkrétne príklady z praxe.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi, dôchodkových spoločností, správcovských spoločností, finanční sprostredkovatelia a makléri, ktorí si chcú vytvoriť komplexný prehľad o fungovaní asset managementu, aj s ukážkami z praxe. Seminár je vhodný pre všetkých zamestnancov uvedených spoločností, ktorí pracujú v oblasti distribúcie a poradenstva finančných produktov, ako aj všetkých, ktorí majú  záujem rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

  • Ozrejmenie pojmov Kolektívne investovanie a Asset Management (história až po súčasnosť)
  • Fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie
  • Činnosť a pôsobenie správcovských spoločností
  • Činnosť depozitára
  • Distribúcia podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania
  • Ochrana investorov v kolektívnom investovaní
  • Portfólio manažment, riadenie akciového, dlhopisového, zmiešaného portfólia, moderná teória portfólia
  • Risk manažment, riadenie rizika portfólia, druhy finančných rizík, výpočet rizikových parametrov
  • Príklady z praxe pre jednotlivé oblasti
  • Zhrnutie

Lektori

skúsený odborník v oblasti kolektívneho investovania a kapitálových trhov

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719