Asset Management (Správa aktív v rámci kolektívneho investovania)

 • Cena kurzu
  282€
 • Najbližší termín
  28. 09. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Asset Management (Správa aktív v rámci kolektívneho investovania)

Ciele

Oboznámiť účastníkov s históriou a súčasným stavom kolektívneho investovania na Slovensku. Vysvetliť podstatu fungovania správcovských spoločností, ich štruktúru, predmet činnosti, regulačné rámce a legislatívne prostredie, v ktorom pôsobia. Účastníci budú hlbšie oboznámení s hlavnými piliermi činnosti správcovských spoločností, ktorými sú portfólio a risk manažment. Dôraz bude kladený na prezentáciu moderných metód riadenia portfólií naprieč širokému spektru finančných aktív, ako aj na manažovanie ich rizík. Prezentácia bude zahŕňať  konkrétne príklady z praxe.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi, dôchodkových spoločností, správcovských spoločností, finanční sprostredkovatelia a makléri, ktorí si chcú vytvoriť komplexný prehľad o fungovaní asset managementu, aj s ukážkami z praxe. Seminár je vhodný pre všetkých zamestnancov uvedených spoločností, ktorí pracujú v oblasti distribúcie a poradenstva finančných produktov, ako aj všetkých, ktorí majú  záujem rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Ozrejmenie pojmov Kolektívne investovanie a Asset Management (história až po súčasnosť)
 • Fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie
 • Činnosť a pôsobenie správcovských spoločností
 • Činnosť depozitára
 • Distribúcia podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania
 • Ochrana investorov v kolektívnom investovaní
 • Portfólio manažment, riadenie akciového, dlhopisového, zmiešaného portfólia, moderná teória portfólia
 • Risk manažment, riadenie rizika portfólia, druhy finančných rizík, výpočet rizikových parametrov
 • Príklady z praxe pre jednotlivé oblasti
 • Zhrnutie

Lektori

RNDr. Roman Vlček, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 09. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

235 € bez DPH
282 € s DPH

Variabilný symbol

2375


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.