Vedieť viac

Hlavným cieľom predkladaného projektu je prepojenie dlhodobo pretrvávajúcej medzery medzi teóriou a praxou, t.j. doplniť teoretické vedomosti účastníkov z oblasti riadenia rizík a prepojiť ich s praktickými skúsenosťami. Medzi ďalšie ciele môžeme zaradiť aj snahu inštitútu využiť dlhoročné skúsenosti v oblasti finančného vzdelávania a podieľať sa tak na skvalitňovaní prípravy budúcich manažérov a zamestnancov uvedených organizácií a inštitúcií, umožniť im stretnutie s lektorom s dlhoročnými medzinárodnými skúsenosťami v oblasti riadenia rizík, ako aj s odborníkmi z bankovej praxe v rámci interaktívnej diskusie, aby získali realistickejší pohľad na danú problematiku a dozvedeli sa priamo od odborníkov z bánk a praxe, na čo sa majú počas štúdia zamerať, aby sa lepšie uplatnili na trhu práce.

Pozvánka na seminár 30.10.2013

Lektor:

Mr. Gunter DeuberDirector, Economics and Financial Markets Research, Head of CEE Research, RaiffeisenBank International, Vienna, previously Senior Economist, Deutsche Bank Research, GlobalRisk Analysis, Emerging Markets team, Deutsche Bank, Frankfurt a.M. and Analyst,Economics and Financial Markets Research, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Vienna. Mr.Deuber is a frequent speaker at landmark events of the (CEE) financial industry and guestlecturer at several universities and the Joint Vienna Institute (JVI).

Projekt bol podporený Nadáciou Tatra banky.