Financial Services Sector Triple E Qualifications (TripleE)

 Financial Services Sector Triple E Qualifications (TripleE)

Základným cieľom je sústrediť všetky nástroje a odporúčania, ktoré sa vzťahujú k existujúcim moderným kvalifikáciám EÚ, a zmeniť ich na jeden integrovaný štandard, ktorý bude ambiciózny a zároveň použiteľný pre širšiu aplikáciu v sektore finančných služieb.

Prečo TRIPPLE E? Pretože EBTN chce, aby sektor finančných služieb EQF – European Qualifications Framework (Európsky kvalifikačný rámec), ECVET - The European Credit system for Vocational Education and Training (Európsky kreditný systém pre odborné vzdelávanie a prípravu) a EQAVET - Quality assurance in vocational education and training (Zabezpečenie kvalityodborného vzdelávania a prípravy) poznal, rozumel im a intenzívne ich využíval.

Projekt využíva výstupy predchádzajúcich európskych projektov EBTN (najmä EFCB, EUROBANQUA, FIRST, BIF)  a stavia na výsledkoch prieskumu trhu zameraného na súčasnú prax všetkých partnerov. Je vytvorený tak, aby mal dôležitý vplyv, a aby bol prínosom pre systémy prípravy a kvalifikácií v rámci sektoru finančných služieb v EU.

Medzi inými sa projekt usiluje:

 • Spojiť všetky zúčastnené strany trhu za účelom dosiahnutia kvality a transparentnosti v kvalifikáciách ako prostriedku znovuobnovenia dôvery klientov sektoru finančných služieb v tento sektor.
 • Propagovať ECVET ako nástroj celoživotného vzdelávania, spolu s podpornou funkciou EQFu and EQAVETu.
 • Poskytnúť smernice vzťahujúce sa k aplikácii ECVETu, ktoré zvýšia zaangažovanosť sociálnych partnerov, firiem a zamestnávateľov pri rozširovaní možností mobility v rámci sektoru finančných služieb v EÚ.
 • Podporiť trvalú spoluprácu aktérov  odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v rámci sektoru finančných služieb v EÚ (Triple E Consortium and Associate Partners).
 • Položiť základy európskemu odvetvovému štandardu za účelom vypracovania návrhu budúcich kvalifikácií v súlade s ECVETom a ďalšími ustanoveniami v oblasti celoživotného vzdelávania a tak ďalej integrovať európsky sektor finančných služieb v súlade so stratégiami EÚ.
 • Vytvoriť predpoklady pre založenie európskeho akreditačného systému, ktorý bude akreditovať kvalifikácie sektoru finančných služieb ako Triple E’ Qualifications.
 • Propagovať Triple E’ Qualifications a spoločnú základnú kvalifikáciu pre sektor finančných služieb.
 • Zabezpečiť transparentnosť kvalifikácií a vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi zúčastnenými stranami zapojenými do odborného vzdelávania a prípravy v Európe tak, aby sprostredkovali cezhraničnú mobilitu.
 • Podporovať v rámci sektoru manažment kvality v odbornom vzdelávaní a príprave.
 • Vytvoriť jednotný jazyk pre rozmanitých užívateľov Kvalifikácií pre poskytovateľov vzdelávania, zamestnávateľov i zamestnancov.
 • Byť nápomocným pri anticipovaní potrieb v oblasti zručností ako predpokladu pre trvalý odborný rozvoj.