Európska integrácia na slovenských školách

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, prostredníctvom Katedry európskych politík FEŠRR, získala v rámci Programu celoživotného vzdelávania 2007 - 2013 (LLP) Sub-Program Jean Monnet – Kľúčová aktivita 1 - Informačné a výskumné aktivity pre „Učenie o EÚ v škole“ projekt pod názvom

„Európska integrácia na slovenských školách“.
357581-LLP-1-2011-1-SK-AJM-ICS

Iniciatíva „Učenie o EÚ v škole“ je konkrétnou odpoveďou Európskej komisie na požiadavku Európskeho  parlamentu, v ktorej sa stanovuje, že Program celoživotného vzdelávania „by mal obsahovať opatrenia na  podporu občianskeho vzdelávania o európskom demokratickom občianstve vrátane štúdií o Európe a Európskej únii na stredných školách v členských štátoch EÚ“. Významný prínos daného projektu môžeme vidieť aj v nadviazaní spolupráce medzi Univerzitou a stredoškolským prostredím.


Projekt bol realizovaný v spolupráci s IBV NBS, n. o. a s podporou Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.

Internetová stránka projektu