Certifikáty kvality

IBV NBS, n.o., pravidelne sleduje a vyhodnocuje spokojnosť účastníkov po absolvovaní vzdelávacieho podujatia formou špecializovaných dotazníkov. 

V dotazníkoch, ktoré sú anonymné majú účastníci možnosť vyjadriť spokojnosť, alebo pripomienky a názory na splnenie cieľov podujatia; na odbornosť lektorov a úroveň ich lektorských zručností; študijné materiály; aktuálnosť prednášanej problematiky a jej prepojenosť s praxou; použité príklady a prípadové štúdie; dĺžku trvania vzdelávacieho podujatia; prípadne celkové organizačné zabezpečenie podujatia. 

Spätná väzba získaná od účastníkov, ich hodnotenia, pripomienky a návrhy poskytujú cenné informácie, ktoré IBV NBS, n.o. využíva pri zvyšovaní úrovne kvality a efektívnosti uskutočňovaných vzdelávacích podujatí.

ISO 9001:2008 Sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti účastníkov vzdelávacích podujatí je v súlade so zavedeným systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015. 

Inštitút preto priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania služieb bankového vzdelávania vrátane využitia týchto služieb Národnou bankou Slovenska a jednotlivými bankami. 

O kvalite poskytovaných služieb svedčí skutočnosť, že Inštitút je certifikovaný podľa medzinárodnej normy systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 s anglickou akreditáciou. 

zobraziť certifikát ISO
zobraziť politiku kvality IBV NBS, n.o.