Middle Level Professional Qualifications

Zákon č. 186/2009 Z.z. stanovil v ust. § 22 ods. 3 zákona nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ktorí sa v záujme zvýšenia profesionality podnikania a ochrany záujmov spotrebiteľov na finančnom trhu musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého odborného vzdelávania.

Dňa 30. augusta 2010 prevzal Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. poverenie Národnej banky Slovenska na zabezpečenie odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z.z. 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. oznamuje záujemcom, že na základe poverenia Národnej banky Slovenska uskutoční prvý termín odbornej skúšky finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou v nasledovných sektoroch:

 1. sektor poistenia a zaistenia
 2. sektor kapitálového trhu
 3. sektor doplnkového dôchodkového sporenia
 4. sektor prijímania vkladov
 5. sektor poskytovania úverov


Termín Čas Sektor Miesto konania skúšky Uzávierka prihlášok Stiahnuť
27.2.2012 9:00 Poistenie a zaistenie
Kapitálový trh
Doplnkové dôchodkové sporenie
Prijímanie vkladov
Poskytovanie úverov
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a 
820 09 Bratislava 29
18.2.2012 OBSADENÝ
29.2.2012 9:00 Poistenie a zaistenie
Kapitálový trh
Doplnkové dôchodkové sporenie
Prijímanie vkladov
Poskytovanie úverov
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a 
820 09 Bratislava 29
20.2.2012 prihláška
21.3.2012 9:00 Poistenie a zaistenie
Kapitálový trh
Doplnkové dôchodkové sporenie
Prijímanie vkladov
Poskytovanie úverov
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a 
820 09 Bratislava 29
14.3.2012 prihláška
19.4.2012 9:00

Poistenie a zaistenie
Kapitálový trh

Doplnkové dôchodkové sporenie
Prijímanie vkladov
Poskytovanie úverov

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a 
820 09 Bratislava 29
14.4.2012 prihláška
24.5.2012 9:00 Poistenie a zaistenie
Kapitálový trh
Doplnkové dôchodkové sporenie
Prijímanie vkladov
Poskytovanie úverov
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a 
820 09 Bratislava 29
18.5.2012 prihláška
6.6.2012 9:00 Poistenie a zaistenie
Kapitálový trh
Doplnkové dôchodkové sporenie
Prijímanie vkladov
Poskytovanie úverov
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a 
820 09 Bratislava 29
31.5.2012 prihláška

Spôsob prihlásenia sa na skúšku:

Na odbornú skúšku sa uchádzač prihlasuje písomne priloženou záväznou prihláškou. Povinnými náležitosťami prihlášky v zmysle opatrenia NBS č.9/2010 z 25. mája 2010 sú:

 • meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača alebo dátum narodenia uchádzača, ak ide o cudzinca
 • adresa trvalého pobytu, telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty uchádzača
 • označenie sektorov, v ktorých má uchádzač záujem vykonať odbornú skúšku
 • označenie stupňa odbornej spôsobilosti
 • termín vykonania odbornej skúšky, ktorý si uchádzač zvolil


Ďalšími náležitosťami prihlášky sú:

 • príloha prihlášky – doklad o uhradení poplatku za vykonanie skúšky
 • korešpondenčná adresa uchádzača (uvedie ju uchádzač v tom prípade ak si želá dostať písomnú korešpondenciu týkajúcu sa skúšok na inú adresu ako je adresa trvalého bydliska)

Záväzné prihlášky spolu s dokladom o uhradení poplatku za vykonanie skúšky zasielajte elektronicky na adresu:   alebo doporučene poštou na adresu IBV NBS, n.o.:
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a, P. O. BOX 53 
820 09 Bratislava 29 

Poplatok za skúšku a spôsob jeho uhradenia: 

V prípade, ak máte záujem vykonať skúšku vo viacerých sektoroch v jednom dni, resp. termíne poplatok je násobkom sumy za vykonanie skúšky pre jeden sektor a počtu sektorov.

Výška poplatku za vykonanie odbornej skúšky:

 • odborná skúška pre stredný stupeň 30 EUR/1 sektor

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 1. prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu
 2. vkladom na účet IBV NBS, n.o., vedený v Národnej banke Slovenska
 3. poštovou poukážkou na účet


Číslo účtu IBV NBS, n.o.:        74069/0720
Variabilný symbol:     rodné číslo prihláseného účastníka
Konštantný symbol:   0558
Špecifický symbol:   008 odborná skúška pre stredný stupeň


Ak uchádzač zaplatí poplatok za vykonanie odbornej skúšky prevodom z bankového účtu priloží k prihláške na skúšku bankou potvrdený príkaz na úhradu, alebo napríklad potvrdenie o realizácii prevodu prostredníctvom internetbankingu, na ktorom budú uvedené všetky zúčtovacie dáta. 

Pri uhradení poplatku formou vkladu na účet IBV NBS, n.o., vedený v Národnej banke Slovenska k prihláške priloží potvrdený vkladový lístok, alebo jeho kópiu.

Ak uchádzač uhradí poplatok poštovou poukážkou na účet k prihláške priloží potvrdenú časť poštovej poukážky, alebo jeho kópiu. 

Prihláseným účastníkom zašle IBV NBS, n.o. pozvánku na skúšku podľa zvoleného spôsobu v záväznej prihláške najneskôr 10 dní pred konaním odbornej skúšky aj s ďalšími potrebnými pokynmi ku skúške. 

Podrobné podmienky prihlásenia a priebehu odbornej skúšky upravuje skúšobný poriadok zverejnený na www.nbs.sk

Ďalšie služby:

IBV NBS, n.o. ponúka prihláseným účastníkom možnosť zabezpečenia ubytovania a stravy podľa špecifikácie uvedenej v záväznej prihláške na skúšku. 
Ubytovacia kapacita sa nachádza priamo v sídle IBV NBS, n.o., účastníci majú zároveň možnosť využiť parkovanie na stráženom parkovisku NBS. Účastníci sa môžu ubytovať už deň pred skúškou, a to najskôr po 15.00 h. 

jedno až dvojposteľové izby cena za jednolôžkovú izbu 32 EUR s DPH/noc
cena za dvojlôžkovú izbu 34 EUR s DPH/noc
apartmány cena za apartmán - 62 €/ noc vrátane DPHNa základe všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2008 s účinnosťou od 1. januára 2009 o dani za ubytovanie, počínajúc dňom 1. 1. 2009 je IBV NBS, n.o. povinný fakturovať okrem ubytovania aj daň vo výške 1,65 EUR za fyzickú osobu a prenocovanie. 

Cena za poskytnutú stravu:

raňajky 2,70 € vrátane DPH
obed 3,82 € vrátane DPH
večera 3,82 € vrátane DPH