Qualifications

Nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov stanovil zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. 

Finanční sprostredkovatelia a poradcovia sa v záujme zvýšenia svojej profesionality musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého vzdelávania v oblasti finančného trhu. Zákon ukladá finančným sprostredkovateľom a poradcom absolvovať odborné skúšky a finančné vzdelávanie každé štyri roky. 

IBV NBS, n.o. pre zabezpečenie skúšok pripravil špecializovaný projekt, ktorý po odbornej stránke posudzovala Národná banka Slovenska. Po posúdení a schválení predloženého projektu NBS dňa 23. augusta 2010 poverila Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou s využitím elektronického systému. 

Inštitút v spolupráci s odborníkmi z bankovníctva, poisťovníctva a akademickej obce pripravil komplexný program finančného vzdelávania pre zamestnancov bánk, finančných inštitúcií, školstvo, ako aj pre širokú verejnosť. Vzdelávací program pozostávaz voľne kombinovateľných modulov pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti. Po skončení pilotného behu inštitút požiada Ministerstvo školstva SR o akreditáciu tohto programu, aby po jeho absolvovaní účastníci získaliosvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. 

IBV NBS, n.o. v súčasnosti realizuje odborné skúšky finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre všetky sektory (poistenie a zaistenie, úvery, vklady, kapitálový trh a dôchodkový trh).

Informácii o odborných skúškach nájdete na našej atránke, ako i v opatrení NBS a skúšobnom poriadku.