Governing Board

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) bol založený zakladacou listinou dňa 16. októbra 2008, vyhotovenou podľa § 5 až 7 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Jediným zakladateľom je Národná banka Slovenska, v zastúpení jej štatutárnym zástupcom. 

BV NBS, n.o. bol zaregistrovaný ako nezisková organizácia dňa 28. októbra 2008 Obvodným úradom Bratislava do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod registračným číslom OVVS-30057/263/2008-NO. 

Od svojho založenia je sídlo IBV NBS, n.o. v budove NBS na Tomášikovej ul. 28/a v Bratislave.

Od 16. januára 2011 pôsobí Správna rada podľa § 19 až 21 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v nasledovnom zložení: 

Predseda: Mgr. Lucia Štefunková
člen: PhDr. Jana Kováčová
člen: JUDr. Karol Krippel
člen: JUDr. Monika Mosejová
člen: doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA