• Cena kurzu
  180€
 • Najbližší termín
  12. 04. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

STRESMANAŽMENT

Garancia dobrého výkonu a prevencia "syndrómu vyhorenia"

Ciele

Cieľom semináru je objasniť podstatu a význam stresu pre rozvoj ľudstva, rozlíšenie typov stresu - kvantitatívne a kvalitatívne prehĺbiť a rozšíriť doterajšie vedomosti a zručnosti účastníkov z oblasti psychológie osobnosti a  vplyvu dlhodobého stresu na  fyzické a psychické zdravie. A tiež oboznámiť účastníkov s významom  timemanagementu, ako jednej z možností predchádzania stresu a umožniť účastníkom nacvičiť si konkrétne  techniky  na zvládanie stresu. Po absolvovaní tréningu budú účastníci poznať nielen svoj hodnotový systém, ale aj svoje stresory  v osobnom a pracovnom živote a budú schopní využívať vhodné  techniky na predchádzanie / zvládanie stresu.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne pod určitým stresom v práci a chcú sa dozvedieť, čo je  podstatou a významom stresu pre rozvoj ľudstva, ako rozlišujeme typy stresu. Majú záujem rozšíriť a prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti účastníkov z oblasti psychológie osobnosti a  vplyvu dlhodobého stresu na fyzické a psychické zdravie človeka. Zároveň sa oboznámiť s formami časového manažmentu, ako jednej z možností ako predchádzať stresu. Seminár tiež umožní účastníkom nacvičiť si konkrétne  techniky  na zvládanie stresu.

Obsah seminára

Čo je stres?

 • Eustres a distres
 • Stresory  - psychosociálne

-  enviromentálne

-  fyzikálne

-  epidemiologické

 • Odolnosť voči stresu  (dotazník)
 • Stresory na pracovisku

Ako sa naučiť  manažovať stres v živote a práci?

 • Rozpoznajte varovné signály excesívneho stresu
 • Ako redukovať stres? (praktické návody)
 • Nezdravé spôsoby zvládania stresu
 • Stresmanažment a konfliktmanažment
 • Správne a účinné stratégie predchádzania / zvládania stresu

Čo je „burnout“ - vyhorenie?  - prístup „ 3R“

 • Emocionálne stresory   

Správne a účinné stratégie predchádzania / zvládania stresu

Wellness - pohoda - praktický nácvik techník na zvýšenie stresovej tolerancie a uvoľnenia v strese

Individuálny antistresový program

Vyhodnotenie a záver tréningu               

Lektori

MUDr. Sylvia BZDÚCHOVÁ-medzinárodne certifikovaná  trénerka, poradkyňa a hodnotiteľka s 20 - ročnou lektorskou praxou.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

12. 04. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

prezentácia:         8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:         9.00 h – 16.00 h

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1632

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.