IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Komunikačné zručnosti II  

Komunikačné zručnosti II

Účastníci

Program je určený pre všetkých pracovníkov NBS, ako aj pracovníkov komerčných bánk, ktorí riadia široké spektrum situácií profesionálnej komunikácie a reálne sa týchto situácií zúčastňujú. Program pomáha zvýšiť kvalitu a sebaistotu účastníkov, identifikuje najčastejšie chyby a problémy v profesionálnej komunikácii aj s nástrojmi ich prevencie a odstraňovania. Kľúčové prvky distribúcie informácií, riadenia rozhovoru, určovania tém a eliminácie konfliktných situácií využijú účastníci pri prvokontakovej komunikácii s klientmi a vonkajším prostredím, pri obchodných rozhovoroch a rôznych prezentáciách, ale aj pri riadení komunikačných situácií v procesoch interpersonálnej komunikácie. Všetky témy a okruhy programy sú dominantne orientované na reálnu prax.

Cieľ

Získanie potrebných zručnosti pri príprave, realizácii a riadení komunikačných situácií, vytvoriť prepojenia získaných poznatkov a zručností na príkladoch z praxe v tréningových situáciách. K cieľom programu patrí vyladenie verbálnej a neverbálnej zložky prejavu, budovanie dôveryhodnosti, riadenie dynamiky prejavu. Poznanie významu prepojenia základov rétoriky, nástrojov jazyka, reči a ďalších výrazových prostriedkov aj z aspektu zvyšovania vlastnej kvality, ale aj z aspektu reprezentácie svojej banky na verejnosti i smerom k riadeným pracovníkom. Jazyková a komunikačná kultúra je významným motivačným faktorom vo všetkých rovinách a program má jeden z cieľov takéto vnímanie posilniť.

Obsah seminára

  • monológ, dialóg -koordinácia hlasu, mimiky a gestikulácie, monotónnosť, nudnosť a ich eliminácia, zvládnutie hlasových porúch (fonasténia, hlasová neuróza, koktanie, prerieknutie, poruchy spôsobené premáhaním hlasu)
  • špecifická manažérska rétorika
  • rétorické cvičenia
  • význam kritiky, pochvaly, hodnotenia, motivácie v komunikácií
  • spisovný jazyk – slovná zásoba a jej kvalita, etymológia slov, metafory, euforizmy, gradácia textu, rečnícka otázka, rečnícka pauza, rétorická koordinácia s didaktickými prostriedkami, rétorická sebareflexia
  • hlasové a rečové cvičenia, cvičenia prejavov, odhaľovanie chýb
  • jazykové prostriedky – jazyk a reč; štylistika a lexika; tempo; rytmus; melódia a prízvuk textu; dávkovanie textu; rečnícke prostriedky  - emfatické, dramatické, ozdobné a názorné; expresíva; chybné rečové prostriedky
  • modelové situácie, diskusia

Harmonogram

prezentácia:           8.45  –   9.00

vyučovanie 1. deň:  9.00  – 15.30

Lektori

PhDr. Alexander GERIČ, odborník na problematiku profesionálnej komunikácie, vyjednávania, prezentačných techník, riadenia ľudí, etc. Pôsobí v AG ŠTÚDIO GERIČ, spol, s.r.o.

Cena

115.61 € bez DPH
138.73 € s DPH

Variabilný symbol

1099

Aktuálne termíny

21. 10. 2015 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail