IBV / Vzdelávanie / Príprava lektorov / Lektorské zručnosti I.  

Lektorské zručnosti I.

Účastníci

Lektori - zamestnanci bánk a iných finančných aj nefinančných inštitúcií, ktorí vykonávajú lektorskú činnosť v rámci vnútrobankového (vnútrofiremného) a externého vzdelávania, lektori, ktorí pôsobia ako konzultanti v dištančnom vzdelávaní, bankoví špecialisti, ktorých súčasťou pracovných úloh sú prezentácie pred publikom a zamestnanci bánk, ktorí plánujú vykonávať lektorskú činnosť a chcú sa na ňu pripraviť. 

Cieľ

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s najnovšími poznatkami z oblasti vzdelávania a psychológie dospelých, s modernými vzdelávacími metódami a technikami, ktoré môžu využiť v rámci lektorskej a inej vzdelávacej činnosti. 

Obsah seminára

 • osobitosti vzdelávania dospelých
  • psychológia učenia dospelých
  • sociálno-psychologické aspekty výchovy a vzdelávania dospelých
  • motivácia ku vzdelávaniu
  • záujmy, postoje a správanie k ďalšiemu vzdelávaniu
 • ciele a úlohy vzdelávania dospelých
  • stanovovanie cieľov vo vzdelávaní
 • sociálna komunikácia a základné predpoklady jej efektívnosti v procese vzdelávania
  • zásady prenosu informácií, komunikačné bariéry
  • verbálna komunikácia vo vzdelávaní dospelých, verbálna pohotovosť
  • zvuková stránka reči, rétorické prostriedky lektora, neverbálna komunikácia
 • osobnostné predpoklady na prácu lektora
  • jednotlivé typy, sebapoznanie
  • profesionalita lektora
 • metódy vzdelávania dospelých
  • klasifikácia metód vzdelávania
  • metódy vzdelávania využívané na pracovisku popri vlastnej práci (on – the – job)
  • inštruované zaúčanie, job rotation, mentoring, coaching – vedenie Podnecovaním
 • príprava učebnej osnovy a učebného plánu
  • kritériá výberu obsahu a náročnosť učiva

Individuálna práca I

 • príprava učebnej osnovy a učebného plánu
  • výber obsahu vzdelávania v závislosti od stanovených cieľov
  • rozčlenenie učiva do tematických celkov a stanovenie čiastkových pedagogických cieľov
  • vytvorenie učebného plánu, stanovenie časového harmonogramu

Lektori

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail