IBV / Vzdelávanie / Príprava lektorov / Lektorské zručnosti I, II  

Lektorské zručnosti I, II

Účastníci

Lektori - zamestnanci bánk a iných finančných a nefinančných inštitúcií, ktorí vykonávajú lektorskú činnosť v rámci vnútrobankového (vnútrofiremného) a externého vzdelávania, lektori, ktorí pôsobia ako konzultanti v dištančnom vzdelávaní, bankoví špecialisti, ktorých súčasťou pracovných úloh sú prezentácie pred publikom a zamestnanci bánk, firiem, ktorí plánujú vykonávať lektorskú činnosť a chcú sa na ňu pripraviť.

Cieľ

Oboznámiť  účastníkov s najnovšími  poznatkami  z oblasti vzdelávania a psychológie dospelých, s modernými vzdelávacími  metódami a technikami, ktoré môžu využiť v rámci lektorskej a inej vzdelávacej činnosti. Rozvinúť vedomosti a zdokonaliť lektorské a konzultačné schopnosti účastníkov, posilniť ich sebadôveru pri vystupovaní v pozícii lektora, resp. konzultanta, naučiť pripraviť lektorské vystúpenie na požadovanej profesionálnej úrovni a efektívne využiť didaktickú techniku. Nosnou časťou programu je praktický výcvik formou simulovaného lektorského vystúpenia účastníkov a následnej analýzy videonahrávky vystúpenia.

Obsah seminára

I. časť:

 • ciele, úlohy a osobitosti vzdelávania dospelých
 • pamäť, postoje, motivácia, skúsenosti a záujmy
 • sociálna komunikácia a základné predpoklady jej efektívnosti v procese vzdelávania
  - zásady prenosu informácií, komunikačné bariéry, verbálna komunikácia vo vzdelávaní dospelých, verbálna pohotovosť
  - zvuková stránka reči, rétorické prostriedky, neverbálna komunikácia
 • osobnostné predpoklady na prácu lektora, lektorské  typy, sebapoznanie, profesionalita
  - metódy vzdelávania dospelých, klasifikácia metód vzdelávania
  - metódy vzdelávania využívané na pracovisku popri vlastnej práci  (on-the-job)
  - inštruované zaúčanie, job rotation,  koučing-vedenie podnecovaním, mentoring
 • príprava učebného plánu a učebnej osnovy, kritériá výberu obsahu a náročnosť učiva
 

     Individuálna práca po absolvovaní I. časti programu:

 • príprava učebnej osnovy a učebného plánu, výber obsahu vzdelávania
  - rozčlenenie učiva do tematických celkov a stanovenie čiastkových cieľov
  - vytvorenie učebného plánu, časového harmonogramu, spracovanie téz

II. časť:

 • metódy vzdelávania využívané mimo pracoviska
  - metóda klasickej prednášky,  diskusné metódy,  inscenačné metódy, seminár, simulácia
  - videoprezentácia,  vestibule training
 • moderačné techniky a vedenie rozhovoru , formulácia otázok a úloh
 • zvládanie náročných situácií v práci lektora
   - tréma, problémoví účastníci,  mĺkve, resp. rušivé publikum,  neštandardné podmienky
 • zásady tvorby a efektívneho využitia vizuálnych pomôcok v rámci vyučovacej jednotky
   - vizualizácia a správny výber média pre prezentáciu
 • audiovizuálne médiá vo vzdelávaní dospelých
   - zásady efektívneho využívania didaktickej techniky, práca so spätným projektorom, práca s flipchartom, možnosti prípravy na osobnom počítači,  dataprojektor, vizualizér
 • aktívny tréning -  príprava konkrétneho lektorského vystúpenia,  analýza videozáznamu

Súčasťou tréningu sú individuálne vystúpenia účastníkov zaznamenané na videozázname a jeho následná analýza

 

     Individuálna práca po absolvovaní II. časti programu:

 • príprava učebnej osnovy a učebného plánu - rozpracovanie učebných postupov
   - príprava na nadviazanie kontaktu s publikom a metódy aktivizácie účastníkov
   - výber učebných pomôcok, didaktickej techniky a audiovizuálnych médií

Tréningové programy Lektorské zručnosti I a Lektorské zručnosti II je možné absolvovať aj jednotlivo.

Po absolvovaní celého vzdelávacieho a tréningového programu a po úspešnom zvládnutí praktickej skúšky získajú účastníci osvedčenie o získanom vzdelanís celoštátnou platnosťou.

Lektori

špecialista v oblasti komunikácie a tréningových programov

Dĺžka trvania

2 x 2 dni

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail