IBV / Vzdelávanie / Osobitné finanč... / Základný stupeň / Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor kapitálového trhu (základný stupeň)  

Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor kapitálového trhu (základný stupeň)

Účastníci

Seminár je vhodný pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v Sektore kapitálový trh, ako aj všetkých, ktorí pre svoju prácu potrebujú ozrejmiť a vysvetliť danú problematiku v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií č. 600/ 2009 o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. 
Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre Sektor kapitálový trh. 

Cieľ

Obsah seminára

 • Charakteristika kapitálového trhu, jeho úlohy a funkcie
  • úloha kapitálového trhu
  • subjekty kapitálového trhu a ich činnosť
  • burza ako vrcholová inštitúcia kapitálového trhu
 • Zákon o cenných papieroch
 • Zákon o kolektívnom investovaní
 • Zákon č. 530/1990 Z.z. o dlhopisoch
 • Obchodný a občiansky zákonník
 • Zákon č. 186/2009 Z.z.
  • finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
  • odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
  • register finančných poradcov
  • dohľad a sankcie
 • Primárny trh s cennými papiermi
  • základná charakteristika
  • účastníci primárneho trhu
 • Sekundárny trh s cennými papiermi
  • základná charakteristika
  • subjekty sekundárneho trhu
 • Akcie, dlhopisy
  • základné pojmy, charakteristika a členenie akcií
  • vydávanie akcií
  • základné pojmy, charakteristika dlhopisov
 • Kolektívne investovanie
  • kolektívne investovanie a jeho postavenie na finančnom trhu
  • základné princípy kolektívneho investovania
  • výhody kolektívneho investovania
  • formy rizika pri kolektívnom investovaní
 • Klasifikácia a typy fondov
  • typy fondov podľa investičného cieľa
  • ďalšie skupiny fondov
 • Záverečný test
 • Odovzdanie osvedčení o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania

Lektori

Ing. Boris Šturc, PhD., absolvent Ekonomickej fakulty Leningradskej štátnej univerzity, pracuje ako odborný asistent na Národohospodárskej fakulte EU Bratislava. Odborník na problematiku peňažného a kapitálového trhu, finančnej a poistnej matematiky, dlhoročný lektor a autor učebných textov v dištančnom štúdiu Bankový manažment a EFCB. 
JUDr. Ing.Ondrej Reichbauer, absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity a Právnickej fakulty UK v Bratislave. Od roku 2007 pracuje v Poisťovni poštovej banky, a.s.,na pozícii produktového manažéra. Dlhoročné pracovné skúsenosti z oblasti poisťovníctva a bankovníctva využíva pri tvorbe produktov pre životné a neživotné poistenie, pri sledovaní legislatívy z oblasti bankovníctva a poisťovníctva a ich implementácii v podmienkach poisťovne. Je autorom viacerých odborných článkov a knižnej publikácie „Európska únia pre každého“. 

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail