IBV / Vzdelávanie / Osobitné finanč... / Vyšší stupeň / Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (SFA - vyšší stupeň)  

Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (SFA - vyšší stupeň)

Účastníci

Seminár je vhodný pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v Sektore úvery, ako aj všetkých, ktorí pre svoju prácu potrebujú ozrejmiť a vysvetliť danú problematiku v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií č. 600/ 2009, v znení vyhlášky č.181/2013 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.

Cieľ

Osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo musia splniť základné zákonné podmienky – absolvovať minimálny počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti a v príslušnom sektore. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre Sektor poskytovania úverov.

Obsah seminára

 • Základné členenie finančného trhu v SR, jeho úlohy a funkcie
  • charakteristika sektorov
  • úlohy a funkcie sektorov
  • štatistické porovnanie významnosti v podmienkach SR
 • Právna úprava finančného trhu
  • Ústava SR
  • zákony, právne akty Európskej únie, právne odvetvia s dôrazom na Občiansky zákonník a Obchodný zákonník
 • Zákon č. 186/2009 Z.z.
  • finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
  • odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
  • register finančných poradcov
  • dohľad a sankcie
 • Základné atribúty zmlúv podľa jednotlivých zákonov
  • zmluvy o finančných službách
  • základné atribúty zmlúv
 • Dohľad, jeho predmet, úlohy a kompetencie
 • Zákony súvisiace s predmetom podnikania
  • Zákon č. 129/2010
  • Zákon č. 90/2016 Z.z.
 • Práva a povinnosti zmluvných strán
 • Úverové registre - typy úverových registrov, ich členenie
 • Úverové produkty bánk, ich členenie a základné rozdiely
  • Hypotekárny úver
  • Stavebný úver
  • Spotrebiteľský úver
  • Úvery na bývanie
  • Lízing
 • Poplatky a náklady
  • znalecké poplatky
  • správne poplatky
  • poplatky za vybavenie úveru
 • priebežný test
 • Úverový proces, úverová analýza a jej princípy
 • Ako čítať účtovné výkazy
  • vysvetlenie jednotlivých pojmov
 • Finančná analýza žiadateľa o úver
  • princípy
  • nástroje
  • zlaté bilančné pravidlo
 • Problémové úvery
  • identifikácia príčin
  • alternatívne riešenia
  • možné následky insolventnosti a ako im predchádzať
  • spôsoby zabezpečenia úverov:
  • záložné právo
  • využitie zmenky
  • ďalšie zabezpečovacie prostriedky
 • Prípadové štúdie, príklady aj na základe požiadaviek a potrieb účastníkov vzdelávania
 • Spracovanie úverových prípadov, príklady
 • Záverečný test
 • Odovzdanie osvedčení o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania

Lektori

Ing. Aurélia Bachoríková

Počas celej svojej praxe pracuje v oblasti obchodu a sprostredkovania, vyberá a školí nových spolupracovníkov a vedie obchodný tím, a to s ohľadom na požiadavky tak spoločnosti, ako aj aktuálnej situácie na trhu s cieľom nájsť kompromis, ktorý je zároveň ideálnym riešením pre všetky zmluvné strany. V popredí u nej je predovšetkým zákazník, ktorého záujmy nie sú v rozpore so záujmami spoločnosti poskytujúcej finančné služby, preto zákazníka vníma ako dokonalého mystery shoppera a zároveň ako nevyčerpateľnú studňu ideí nových riešení, ktoré trhom neustále hýbu vpred.

Vyštudovala Financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracuje v oblasti poskytovania finančných služieb od roku 1998 vo VB Leasing – univerzálna lízingová spoločnosť. Summit Finance Slovakia – poskytovateľ značkového financovania formou lízingu, úveru, splátkového predaja, operatívneho lízingu a faktoring. Defend Finance, s.r.o. – administrátor poisťovne Lloyd´s of London, Syndikát 5820 – špeciálne riziká. Allrisk Slovakia, s.r.o. samostatný finančný agent pre všetky sektory finančného sprostredkovania.

Profil na LinkedIn https://sk.linkedin.com/in/aurelia-bachorikova-a043b03a

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

1510

Aktuálne termíny

26. - 27. 09. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail