IBV / Vzdelávanie / Osobitné finanč... / Stredný stupeň / Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor starobného dôchodkového sporenia (stredný stupeň)  

Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor starobného dôchodkového sporenia (stredný stupeň)

Účastníci

Seminár je vhodný pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v sektore starobného dôchodkového sporenia, ako aj všetkých, ktorí pre svoju prácu potrebujú ozrejmiť a vysvetliť danú problematiku v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií č. 600/ 2009, v znení vyhlášky č.181/2013 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.

Cieľ

Osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo musia splniť základné zákonné podmienky – absolvovať minimálny počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti a v príslušnom sektore.

 Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre sektor starobného dôchodkového sporenia.

Obsah seminára

Právna úprava starobného dôchodkového sporenia

 • vzťah starobného dôchodkového poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia
 • predmet úpravy zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení

 Sociálne poistenie a základy dôchodkového zabezpečenia

 • rozsah sociálneho poistenia
 • základná charakteristika dôchodkového poistenia
 • podstata a účel starobného dôchodkového sporenia

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení, podmienky a spôsob prestupov

 • sporiteľ a osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
 • vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
 • podmienky a spôsob realizácie prestupu medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami
 • podmienky a spôsob realizácie prestupu medzi dôchodkovými fondmi
 • čiastka 33/2014 Vestník NBS – odporúčanie č. 1/2014 869

 Príspevky na starobné dôchodkové sporenie

 • platitelia príspevkov a druhy príspevkov
 • spôsob určenia, sadzba, odvod, platenie, postupovanie a splatnosť príspevkov

 Dôchodky starobného dôchodkového sporenia a podmienky ich vyplácania

 • druhy dôchodkov a spôsob podávania žiadostí o dôchodok
 • podmienky vyplácania jednotlivých druhov dôchodkov a ich suma
 • spôsob výplaty dôchodkov
 • dedenie v starobnom dôchodkovom sporení
 • podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv
 • výnos z investovania

Dôchodková správcovská spoločnosť a dôchodkové fondy

 • právna forma a základné podmienky činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • aktuálna situácia na trhu starobného dôchodkového sporenia (počet dôchodkových správcovských spoločností, ich akcionári)
 • druhy dôchodkových fondov, základné rozdiely medzi nimi
 • spôsob zhodnocovania majetku v dôchodkových fondoch, prehľad o pravidlách a obmedzeniach rozloženia rizika
 • výkonnosť dôchodkových fondov a minulá výkonnosť
 • vzájomný vzťah medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a dôchodkovými fondmi, hlavné povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri správe fondov
 • vlastníctvo majetku v dôchodkových fondoch, nositeľ investičného rizika a iných rizík
 • právne mechanizmy bezpečnosti starobného dôchodkového sporenia
 • depozitár, jeho úloha a zodpovednosť, vzťah dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára

Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti

 • druhy nákladov a poplatkov uhrádzané z majetku v dôchodkovom fonde
 • druhy odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ich maximálna výška a spôsob výpočtu

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, osobný dôchodkový účet, dopĺňanie majetku do dlhopisového garantovaného fondu a podmienky sporenia v dvoch dôchodkových fondoch

 • definícia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, jej náležitosti a zánik
 • informačná povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
 • osobný dôchodkový účet
 • povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok do dôchodkového fondu
 • požiadavky na percentuálny pomer sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a podmienky sporenia v dvoch dôchodkových fondoch 870 Vestník NBS – odporúčanie č. 1/2014 čiastka 33/2014

Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia

 • právna úprava sprostredkovania starobného dôchodkového sporenia
 • informačné povinnosti

 Informačné povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení

 • informácie poskytované verejnosti (AHDJ, NAV, webové sídlo DSS, mesačné správy, ročná a polročná správa, odplaty, náklady a poplatky)
 • informačný prospekt (obsah informačného prospektu, forma, oboznamovanie sporiteľa)

 Zdaňovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia

 • zdaňovanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a dôchodkov
 • zdaňovanie výnosu z investovania

 Dohľad

 • predmet a úloha dohľadu, kompetencie NBS

Prípadové štúdie, príklady na základe požiadaviek a potrieb účastníkov vzdelávania

Vypracovanie konečnej ponuky pre klienta

Záverečný test

Odovzdanie osvedčení o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania

Lektori

Ing. Peter Šimko - je šéfredaktorom portálu https://www.poistenie.sk/, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting.

Cena

70 € bez DPH
84 € s DPH

Variabilný symbol

1526

Aktuálne termíny

25. - 26. 10. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail