IBV / Vzdelávanie / Osobitné finanč... / Stredný stupeň / Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor poistenia a zaistenia (PFA - stredný stupeň)  

Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor poistenia a zaistenia (PFA - stredný stupeň)

Účastníci

Seminár je vhodný pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v Sektore poistenia a zaistenia, ako aj všetkých, ktorí pre svoju prácu potrebujú ozrejmiť a vysvetliť danú problematiku v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií č. 600/ 2009, v znení vyhlášky č.181/2013 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. 
Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre Sektor poistenie a zaistenie. 

Cieľ

Osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo musia splniť základné zákonné podmienky – absolvovať minimálny počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti a v príslušnom sektore.

Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre Sektor poistenie a zaistenie.

Obsah seminára

 • Základné členenie finančného trhu v SR, jeho úlohy a funkcie
  • charakteristika sektorov
  • úlohy a funkcie sektorov
  • štatistické porovnanie významnosti v podmienkach SR
 • Právna úprava finančného trhu
  • zákony, právne akty Európskej únie, právne odvetvia s dôrazom na Občiansky zákonník a Obchodný zákonník
 • Zákon č. 186/2009 Z.z.
  • finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
  • odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
  • register finančných poradcov
  • dohľad a sankcie
 • Zákony súvisiace s predmetom podnikania
  • Zákon o poisťovníctve č. 39/2015 Z.z.
  • Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Poistný trh a jeho segmentácia
  • životné poistenie a jeho produkty
  • neživotné poistenie a jeho produkty
  • zaistenie, jeho úlohy a význam
  • zákonné poistenie, jeho úlohy
 • Základné princípy poistenia a zaistenia
 • Poistná zmluva a jej náležitosti
  • poistná zmluva v životnom poistení
  • poistná zmluva v neživotnom poistení
  • výluky z poistenia, práva a povinnosti
  • práva a povinnosti zmluvných strán plynúce z poistnej zmluvy
 • Poistné riziko, základné pojmy
  • druhy poistného rizika
  • spôsoby eliminácie poistného rizika
 • Analýza potrieb klienta
  • Základné princípy a postupy pri analýze potrieb
  • získavanie informácií
  • spracovanie získaných informácií
  • využitie získaných informácií pri spracovaní podkladov pre analýzu klienta
 • Základy poistnej matematiky a dôchodkového zabezpečenia
  • charakteristika sektorov
  • brutto poistné u životného poistenia a jeho výpočet
  • brutto poistné u dôchodkového poistenia
 • Analýza potrieb klienta, praktická ukážka
  • analýza potrieb klienta, ako pri nej postupovať, dodržiavanie etických zákonov
  • verbálna orientácia na klienta a zistenie jeho predstáv
  • získanie potrebných informácií od klienta a ich využitie pri spracovaní analýzy jeho potrieb
  • možné následky plynúce z nedostatočnej analýzy potrieb a ako im predchádzať
 • Poistné riziko, praktická ukážka
  • preskúmanie rizík, rozpoznanie, posúdenie a ohodnotenie existujúcich rizík
  • analýza možných rizík a ich eliminácia
  • možné následky plynúce z nedostatočnej analýzy potrieb a ako im predchádzať
  • informovanie klienta o postupe a výsledkoch umiestnenia predmetného rizika
 • Prípadové štúdie, príklady na základe požiadaviek a potrieb účastníkov vzdelávania
 • Vypracovanie konečnej ponuky pre klienta
 • Záverečný test
 • Odovzdanie osvedčení o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania

Lektori

Mgr. Mikuláš Gürtler:

V poisťovníctve pracuje viac ako 15 rokov. Má skúsenosti s pôsobením a riadením rôznych distribučných kanálov v poisťovniach aj sprostredkovateľských subjektoch. Je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je držiteľom odbornej skúšky s certifikátom Národnej banky Slovenska pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia.

V súčasnosti pôsobí v manažmente spoločnosti RENOMIA na pozícii riaditeľa pobočky Zvolen. Významnou súčasťou jeho kariéry je pôsobenie v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, kde postupne pôsobil na pozíciách poisťovací poradca, regionálny riaditeľ, key account manager a námestník riaditeľa maklérskej agentúry pre oblasť neživotného poistenia.  Je autorom publikácie "Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v SR" (vyd. Wolters Kluver / 2015).

Cena

70 € bez DPH
84 € s DPH

Variabilný symbol

1601

Aktuálne termíny

13. - 14. 02. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail