IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Pracovnoprávne minimum pre manažérov, generalistov HR  

Pracovnoprávne minimum pre manažérov, generalistov HR

Účastníci

Seminár je určený najmä pre zamestnancov na pozícíách stredného a líniového manažmentu, HR manažérov, HR personalistov, specialistov, generalistov 

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s riešením rôznych situácií z pracovnoprávneho aspektu. Manažér/personalista sa často musí rozhodovať veľmi rýchle. Rozhodnutie, ktoré je v súlade so zákonom a rieši danú situáciu, je optimálne a aj očakávané. Je základom ďalších krokov. Cieľom seminára je pomôcť pri zefektívnení práce manažéra/personalistu, generalistu HR. Účastníci si osvoja záväzné ustanovenia Zákonníka práce, ktoré k svojej práci potrebujú. Získajú námety na riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa denne stretávajú. 

Obsah seminára

 • základné zásady Zákonníka práce, výklad základných pojmov v ZP
 • právne úkony – doručovanie písomností
 • vznik pracovného pomeru – predzmluvné vzťahy – práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre vznikom pracovného pomeru, diskriminácia
 • pracovná zmluva –náležitosti, zmeny obsahu
 • druhy pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru, zákaz výpovede
 • odstupné a pdchodné §76 ZP
 • pracovná disciplína , pracovný čas §85 ZP
 • práca nadčas a pracovná pohotovosť
 • dovolenka §100ZP
 • mzda, mzdový poriadok §118 ZP
 • prekážky v práci
 • podniková sociálna politika§151 ZP
 • náhrada škody, výška náhrady po novele
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • riadená diskusia

Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných vedomostí. 

Lektori

Špecialistka v oblasti pracovného práva, personalistiky a miezd, poradkyňa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a riadenia ĽZ, senior konzultant v advokátskej kancelárii 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail