Manažérske zručnosti

Manažérske zručnosti

Ciele

Poskytnúť účastníkom ucelený a systematicky usporiadaný súbor poznatkov, prehĺbiť a systemizovať ich vedomosti z problematiky manažmentu, ako aj prakticky rozvinúť ich manažérske zručnosti a kompetencie. 
Na tento účel

 • na základe prehĺbenia sebapoznania a poznania kľúčových kompetencií „euromanažéra“ rozvinúť osobnosť účastníkov a ich kvalifikáciu ako manažérov, umožniť im stať sa cieľavedomejšími, systematickejšími a kreatívnejšími
 • rozšíriť a prehĺbiť vedomosti účastníkov o základných manažérskych funkciách – plánovaní, organizovaní a kontrolovaní, prepojiť tieto vedomosti so zážitkami v relevantných modelových situáciách a s osvojením si určitých techník, a uľahčiť manažérom efektívne zvládanie týchto funkcií
 • priblížiť význam riadenia ľudských zdrojov v rámci strategického riadenia banky/finančnej inštitúcie a ako jednu z funkcií manažmentu, ktorá patrí medzi základné činnosti každého manažéra; oboznámiť účastníkov s nosnými personálnymi procesmi a s tým súvisiacimi úlohami, zodpovednosťou a kompetenciami manažéra, a tak zvýšiť efektívnosť výkonu tejto manažérskej funkcie
 • umožniť účastníkom spoznať a overiť si účinnosť a efektívnosť rôznych štýlov vedenia ľudí a zlepšiť svoje manažérske zručnosti týkajúce sa základnej manažérskej funkcie vedenia ľudí; rozvinúť vedomosti a zručnosti účastníkov pri budovaní tímu, motivovaní a koučovaní jednotlivcov i tímu; naučiť účastníkov identifikovať príčiny neefektívnosti porád a ako im predchádzať
 • oboznámiť účastníkov s novými trendmi v riadiacej práci, s novými prístupmi a metódami riadenia, ktoré využívajú informácie, informačné technológie a vedomosti jednotlivcov a tímov, pri zavádzaní zmien
 • naučiť účastníkov identifikovať signály a chápať podstatu konfliktov, ako sa vyhnúť správaniu, ktoré vedie k deštruktívnemu priebehu konfliktov; využívať a rozvíjať emocionálnu inteligenciu a kreativitu v pracovnom i osobnom živote
 • vyhodnotiť vedomosti účastníkov z problematiky manažmentu a schopnosti aplikovať tieto vedomosti v simulovaných situáciách, celkové manažérske kompetencie účastníkov podľa medzinárodných štandardov a požiadaviek na „euromanažéra“; identifikovať oblasti, v ktorých sa účastníci potrebujú ďalej zdokonaliť; na základe sebareflexie a hodnotenia pozorovateľmi identifikovať úroveň a kvalitu interpersonálnych vzťahov so spolupracovníkmi, ako aj konkrétne potreby pre plánovanie ďalšieho osobného rozvoja.

Účastníci

Vedúci zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, najmä manažéri prvej línie (vedúci oddelení, zástupcovia vedúcich oddelení a vedúci tímov), ktorí v minulosti neabsolvovali komplexný program takéhoto typu. Program je osobitne vhodný tiež pre začínajúcich manažérov, ktorí po prvý raz nastúpili do manažérskej pozície, alebo pre tých, s ktorými sa v budúcnosti uvažuje ako s potenciálnymi manažérmi. 

Obsah seminára

Program sa skladá zo siedmich modulov zameraných na nasledujúcu problematiku:

 • Osobnosť manažéra a jeho kompetencie
 • Manažérske funkcie plánovanie, organizovanie a kontrolovanie
 • Vedenie ľudí a motivácia
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Nové trendy v manažmente
 • Riadenie konfliktov a emocionálna inteligencia
 • Assessment Centre – komplexné vyhodnotenie manažérskych kompetencií (vedomostí, zručností, know-how a postojov) podľa medzinárodných štandardov a požiadaviek na „euromanažéra“, identifikácia ďalších vzdelávacích potrieb a vypracovanie individuálnych plánov osobného rozvoja

Program je zameraný veľmi prakticky a interaktívne. Dôležitou súčasťou sú diskusie, odpovede na otázky účastníkov ohľadom problémov, s ktorými sa stretli vo svojej manažérskej práci, a praktické odporúčania, ako sa takýmto problémom vyhnúť, resp. ich riešiť. Získané vedomosti a zručnosti si účastníci precvičujú v simulovaných situáciách, hraním rolí, prácou v malých skupinách a pod.
Po absolvovaní celého programu vrátane získajú účastníci osvedčenie.

Lektori

odborníci v predmetnej problematike a skúsení lektori s bohatou praxou pri vedení interaktívnych praktických tréningov 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532