IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Writing for Business  

Writing for Business

špecializovaný kurz na úrovni upper-intermediate B2 až lower advanced C1

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí pripravujú písomné pracovné materiály v anglickom jazyku, resp. udržujú písomný styk s vonkajším prostredím v angličtine. Požadovaná vstupná úroveň ovládania angličtiny je je upper-intermediate B2 až lower advanced C1. 
Maximálny počet účastníkov v skupine: 12 

Cieľ

Skvalitniť celkovú úroveň formálneho písomného prejavu účastníkov v anglickom jazyku s dôrazom na špecifické potreby plynúce z ich pracovných úloh, zdokonaliť ich schopnosť efektívne a kultivovane prezentovať myšlienky v modernej autentickej písanej Business English, dať účastníkom základné informácie o úprave písomností a korešpondencie v angličtine, ako aj všeobecne o formálnom písomnom prejave v anglickom jazyku, rozšíriť ich slovnú zásobu o výrazy a spojenia, typické pre formálny písomný prejav. 

Obsah seminára

Kurz sa zameriava na formy a osobitosti formálneho písomného prejavu v Business English. Oblasti zahrnuté v obsahu kurzu sú:

  • písanie listov, správ a návrhov (voľba primeraných jazykových a štylistických prostriedkov typických pre písanie listov v angličtine, konvencie, ustálené slovné spojenia a frázy), iné typy písomností
  • konvencie týkajúce sa vzhľadu a štruktúry písomností v anglickom jazyku
  • opis a vysvetlenie trendov
  • slovná zásoba a gramatické štruktúry potrebné na vyjadrenie spoločenských konvencií a komunikačných potrieb, ako sú napr. súhlas, nesúhlas, žiadosť, vyjadrenie názoru a postoja, návrh
  • jazykové prvky v kontexte formálneho písomného prejavu, ako napr. frázové slovesá, časy a ich použitie, spelling, interpunkcia, modálne slovesá, nepriama reč, trpný rod, vyjadrenie času a miesta, spojky, členy, vyjadrenie číselných údajov, použitie predložkových väzieb

Lektori

native speaker 

Dĺžka trvania

18 hodin (12 x 1,5 hod) 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail