Presentation Skills

Presentation Skills

špecializovaný workshop na úrovni upper-intermediate B2 až lower advanced C1

Ciele

Zdokonalenie schopnosti účastníkov pripraviť a predniesť prezentáciu v anglickom jazyku, rozšírenie repertoára jazykových prostriedkov, zlepšenie schopnosti zvládať problematické situácie spojené s prednesom prezentácie a vznikajúce pri kontakte s publikom, ako aj rozvoj schopnosti vyjadrovať sa efektívne a kultivovane v anglickom jazyku. 

Účastníci

Workshop je určený záujemcom, súčasťou pracovných povinností ktorých je príprava a prednes prezentácií. Požadovaná vstupná úroveň je upper-intermediate B2 až lower advanced C1. 

Obsah seminára

Workshop je prakticky zameraný. Obsah pokrýva nasledujúce témy:

  • plánovanie a príprava prezentácie
  • spracovanie podkladov
  • tvorba jasnej, logickej a efektívnej štruktúry prezentácie
  • štylistické a jazykové prostriedky potrebné pri tvorbe prezentácie (gramatika, slovná zásoba)
  • čísla, prezentácia údajov a faktov
  • prednes prezentácie
  • efektívny, kultivovaný a jazykovo primeraný prístup k reakciám a otázkam poslucháčov (užitočné tipy, techniky a stratégie)

Lektori

native speaker

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 02/5787 3531