Administrative Writing

Administrative Writing

seminár, úroveň upper-intermediate B2 až advanced C1

Ciele

umožniť účastníkom zlepšiť úroveň ich formálneho písomného prejavu v kontexte plnenia ich pracovných povinností 

Účastníci

Seminár je určený záujemcom, ktorý chcú zlepšiť úroveň písomného prejavu v pracovnom prostredí. Požadovaná vstupná úroveň je upper-intermediate B2 až lower advanced C1 

Obsah seminára

  • Principles of Good/Effective Administrative Writing, Internal Correspondence, External Correspondence (General Layout of Business Letters, Administrative Letter, Letter of Refusal, Request Letter, Letter of Complaint, etc),
  • Vocabulary,
  • Most Common Abbreviations,
  • Useful Phrases,
  • Rules of Punctuation,
  • Transitional Devices,
  • Common Mistakes
  • a i. podľa potrieb účastníkov

Lektori

native speaker

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 02/5787 3531