IBV / Vzdelávanie / E-Learning / Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (základný stupeň)  

Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (základný stupeň)

Účastníci

Seminár je vhodný pre finančných sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v Sektore úvery, ako aj všetkých, ktorí pre svoju prácu potrebujú ozrejmiť a vysvetliť danú problematiku v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií č. 600/ 2009 v znení vyhlášky č. 181/2013 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.
Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre Sektor úvery. 

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základný prehľad o časti finančného trhu, kde sa stretáva dopyt po službách o poskytnutie úveru s ponukou finančných služieb. Účastníkom bude predstavená legislatíva, ktorá tento sektor zásadne upravuje, základné pojmy z oblasti poskytovania finančných služieb, práva a povinnosti subjektov, ktoré do tohto odvetvia vstupujú v rôznych fázach poskytovania služby. Zároveň priblíži pohľad dohľadu na sektor a jednotlivé subjekty. V závere jednotlivých modulov si účastník vyskúša svoje znalosti v krátkom teste. 

Obsah

 • Základné členenie finančného trhu v SR, jeho úlohy a funkcie
  • charakteristika sektorov
  • úlohy a funkcie sektorov
 • Právna úprava finančného trhu
  • zákony, právne akty Európskej únie, právne odvetvia s dôrazom na Občiansky zákonník a Obchodný zákonník
 • Zákon č. 186/2009 Z.z.
  • finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
  • odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
  • register finančných poradcov
  • vnútorná evidencia a vnútorné predpisy
  • odborný garant
  • dohľad a sankcie
 • Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch
  •  typy veriteľov
  •  informácie pred uzavretím zmluvy – ponuka finančnej služby
  •  sovinné náležitosti zmluvy
  •  splátka, RPMN. úžera
 • Základné typy úverov
 • Práva a povinnosti zmluvných strán
 • Úverové registre - typy úverových registrov, ich členenie
 • Úverové produkty bánk, ich členenie a základné rozdiely
  • kontokorentný úver
  • konsolidačný úver
  • komunálny úver
  • úver na bývanie a Hypotekárny úver
  • stavebný úver, Medziúver, Stavebné sporenie
  • spotrebiteľský úver
  • záložné právo, zabezpečenie záväzku
  • kreditné karty
  • typy lízingu
 • Dohľad, jeho predmet, úlohy a kompetencie
  • NBS. ECB
  • výkon dohľadu, sankcie
 • Zákony súvisiace s predmetom podnikania
  • Občiansky a Obchodný zákonník
  • Spotrebiteľské rozhodcovské konanie
  • Ochrana spotrebiteľa
  • Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 • Záverečný test a Osvedčenie o absolvovaní Osobitného finančného vzdelávania 

Cena

30 € bez DPH
36 € s DPH

Variabilný symbol

1313

Garant

Lukáš Kavický
tel.: 0907 285 205
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurzI. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky


Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail