IBV / Vzdelávanie / Dištančné vzdel... / EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE IN BANKING  

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE IN BANKING

Prípravný kurz na získanie základného certifikátu v bankovníctve EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE IN BANKING akreditovaný Ministerstvom školstva SR a European Banking and Financial Services Training Association (EBTN)

European Foundation Certifikate in Banking (EFCB) ) je medzinárodný základný bankový certifikát, ktorý doteraz získalo viac ako 5 500 zamestnancov bankového sektora v štrnástich krajinách Európy a 200 bankových zamestnancov zo Slovenska. Dištančné štúdium predstavuje pre účastníkov príležitosť rozšíriť, prehĺbiť a potvrdiť si na skúške úroveň vedomostí nevyhnutnú pre kvalifikovaný výkon profesie bankového zamestnanca v bankovom sektore Európskej únie a získať tento prestížny medzinárodný bankový certifikát. 
V slovenskom finančnom a bankovom prostredí ide o výnimočný medzinárodný vzdelávací program realizovaný dištančnou formou a ukončený záverečnou skúškou, ktorého cieľom je rozvíjať profesionálnosť bankových zamestnancov. 
EFCB vychádza z potrieb súčasnej finančnej a bankovej praxe v krajinách Európskej únie, reprezentuje súčasný model bankovníctva a je štandardný vo všetkých krajinách, v ktorých sa realizuje. Štandardizácia sa týka obsahového profilu, dĺžky trvania a počtu vyučovacích hodín i hodín určených na samoštúdium, obsahu a formy záverečnej skúšky, typu a počtu otázok, trvania skúšky, stanoveného kritéria úspešnosti, postupu pri vyhodnocovaní skúšky, zabezpečenia validity, spoľahlivosti, akceptovateľnosti a transparentnosti záverečnej skúšky. 
Inštitút bankového vzdelávania NBS je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá získala akreditáciu od Akreditačnej komisie European Bank Training Network (EBTN), a tým aj oprávnenie na realizovanie EFCB. EBTN združuje viac ako 40 inštitúcií pôsobiacich v bankovom vzdelávaní v Európe, ale aj napr. v Kanade, Austrálii a Egypte. 
Dištančné štúdium "Prípravný kurz na European Foundation Certifikate in Banking" ponúka účastníkom – bankovým zamestnancom, ktorí si budujú svoju profesionálnu kariéru, ale aj záujemcom z radov širšej odbornej verejnosti – možnosť získať široké spektrum najnovších poznatkov týkajúcich sa hospodárskeho, menového a bankového prostredia Európskej únie, produktov a služieb bánk určených pre retailovú, firemnú a inštitucionálnu klientelu, ako aj bankovej etiky, marketingu a manažmentu. 
Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získajú účastníci dva certifikáty, a to osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou a certifikát European Foundation Certificate in Banking (EFCB) platný v celoeurópskom kontexte. 

Účastníci

Štúdium je určené všetkým zamestnancom bánk, ktorí si budujú svoju profesionálnu kariéru, zamestnancom, ktorí pracujú v bankách, ale nespĺňajú podmienku profesionálneho bankového vzdelania, záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v bankách, zamestnancom bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti nad rámec svojho pracovného zaradenia a potvrdiť si ich na úrovni porovnateľnej v celoeurópskom meradle. 

Cieľ

Poskytnúť účastníkom široké spektrum najnovších poznatkov nevyhnutných pre kvalifikované vykonávanie práce bankového zamestnanca v prostredí Európskej únie, ktoré sa týkajú hospodárskeho, menového a bankového prostredia, produktov a služieb bánk, ako aj bankovej etiky, marketingu a manažmentu. 

Obsah seminára

 1. HOSPODÁRSKE A MENOVÉ PROSTREDIE V EURÓPSKEJ ÚNII, V EUROZÓNE A V SR
  1. HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ŠTRUKTÚRY
  2. MENOVÁ POLITIKA V EUROZÓNE A V SR
 2. VZŤAH PRODUKT – KLIENT
  1. PRODUKTY, KLIENTI, DISTRIBÚCIA A KONKURENCIA
  2. RETAILOVÁ KLIENTELA
  3. KORPORÁTNA KLIENTELA
  4. INŠTITUCIONÁLNA KLIENTELA
  5. RIADENIE POTRIEB, RIZÍK A NÁKLADOV
 3. BEHAVIORÁLNE ASPEKTY
  1. ETIKA
  2. MARKETING
  3. MANAŽMENT

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail