Základy finančnej matematiky

Základy finančnej matematiky

Ciele

Poskytnúť účastníkom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti finančnej matematiky.

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií a zamestnancom s neekonomickým vzdelaním zaoberajúcim sa úročením vkladov, úvermi, sporením, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti.

Obsah seminára

 • Úvod do základov finančnej matematiky
  Jednoduché úročenie
  Zložené úročenie
  Diskontovanie
  Metodika výpočtu úroku
  Základné rovnice
  Cvičenia
 • Základné delenie derivátov
  Termínové kontrakty
  Opčné obchody
  Forwardy, futures, swapy, opcie
  Základy oceňovania derivátov

Lektori

špecialista na uvedenú problematiku s bohatými odbornými a pedagogickými skúsenosťami

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532