IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Bankovníctvo v Slovenskej republike  

Bankovníctvo v Slovenskej republike

Základný kurz bankovníctva

Účastníci

Kurz je určený predovšetkým novoprijatým, ale aj ďalším zamestnancom bánk prípadne aj iných finančných inštitúcií, ktorí potrebujú získať, utriediť a rozšíriť si vedomosti z problematiky bankovníctva, nevyhnutné pre profesionálny výkon práce.

Cieľ

Poskytnúť účastníkom súbor základných poznatkov potrebných pre kvalifikované vykonávanie práce bankového zamestnanca v slovenskom bankovom sektore, ako aj na získanie základného prehľadu o problematike bankovníctva. Poznatky sú orientované nielen na najdôležitejšie obchody a produkty bánk, ekonomické prostredie a základný legislatívny rámec ich činnosti na Slovensku, ale sú tiež zasadené do základného kontextu makroekonomického prostredia a legislatívnych predpisov Európskej únie, v rámci ktorých banky na Slovensku pôsobia. 

Obsah seminára

Kurz je zameraný predovšetkým na bankový sektor na Slovensku a jeho charakteristiku, úlohu a postavenie obchodných bánk, ako aj základné druhy produktov a služieb bánk. Obsah zahŕňa nasledujúce témy:

  • Hlavné črty ekonomiky v SR a EÚ – hlavné subjekty ekonomiky SR a európskej ekonomiky, trhové ukazovatele v ekonomike SR a EÚ, význam vytvorenia HMÚ v Európe, základné inštitúcie Európskej únie, ich postavenie a úlohy
  • Finančný systém a jeho štruktúra – charakteristika finančného systému, jeho úlohy a funkcie; finančný trh, jeho nástroje a členenie; predmet činnosti, úlohy a postavenie jednotlivých finančných sprostredkovateľov vo finančnom systéme
  • Systém právnej regulácie v EÚ a jeho vplyv na bankovníctvo v SR – právny charakter ES a EÚ; úlohy jednotlivých inštitúcií v procese tvorby európskeho práva (Európska komisia, Rada Európskej únie, Európsky parlament); právo ES a EÚ – jeho pramene, charakteristiky a rozdiely medzi primárnym a sekundárnym právom, komunitárne právo; smernice ES relevantné pre reguláciu podnikania v bankovníctve a ich odraz v legislatíve SR; Bazilejské dohody o kapitáli
  • Aktívne a pasívne obchody bánk – bilancia banky, rozdelenie bankových obchodov z hľadiska bilancie; vkladové produkty pre retailovú a firemnú klientelu, ochrana vkladov; úverové produkty pre retailovú a firemnú klientelu
  • Riadenie rizík, ziskovosti a likvidity – špecifiká podnikania banky, vzťah medzi rizikom a ziskovosťou; riadenie rizík, riziká spojené s bankovým podnikaním; riadenie likvidity banky, rozlišovanie produktov banky z hľadiska likvidity, vzťah medzi likviditou a solventnosťou; profitabilita banky – riadenie a meranie
  • Obchody bánk na finančnom trhu – obchody bánk na peňažnom, kapitálovom a devízovom trhu
  • Bankové služby platobného styku – hotovostný a bezhotovostný platobný styk, tuzemský a zahraničný platobný styk; dokumentárne a nedokumentárne nástroje; zmenky, šeky, akreditívy, inkasá, bankové záruky; vykonávanie tuzemských i cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov; korešpondenčné vzťahy bánk; elektronické bankovníctvo
  • Ochrana spotrebiteľa ; neprijateľné obchodné podmienky; osobitné inštitúty dohľadu pri ochrane finančného spotrebiteľa; právomoc NBS a iných orgánov zameraných na ochranu spotrebiteľa vo finančných službách; zodpovednosť a sankcie za porušenie práv finančného spotrebiteľa; východiská a koncepcia zákona č. 373/2014 Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - vzťah s osobitnými predpismi; nekalé obchodné praktiky a neprijateľné z mluvné podmienky
  • Rozpoznávanie pravosti peňazí a identifikácia falzifikátov; všeobecné informácie o výrobe bankoviek a mincí; technické pomôcky na overovanie pravosti platidiel; legislatíva postup pri podozrení z predloženia falzifikátu; základy rozpoznávania pravých bankoviek; ochranné prvky ceninového papiera a ceninovej tlače; nové ochranné prvky; spôsoby odhalenia falzifikátov; ochranné prvky EUR a charakteristiky falzifikátov EUR

Lektori

Skúsení lektori a špecialisti z praxe z NBS, komerčných bánk SR a Ekonomickej univerzity v Bratislave, poradenských firiem

Dĺžka trvania

8 dní

24. - 27. apríl 2017 (od 9:00 do 16:00 hod.) a 22. - 25. máj 2017 (od 9:00 do 16:00 hod.)
Kurz sa realizuje v dvoch častiach s prestávkou cca 3 týždne medzi jednotlivými časťami. 

Cena

630 € bez DPH
756 € s DPH

Variabilný symbol

1426

Aktuálne termíny

24. - 27. 04. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail