IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Vykazovanie v ŠTATISTICKOM ZBEROVOM PORTÁLI NBS od 1.1.2016  

Vykazovanie v ŠTATISTICKOM ZBEROVOM PORTÁLI NBS od 1.1.2016

IS ŠZP NBS je určený na zabezpečenie zberu, spracovávania, uchovávania, distribúcie a následného publikovania údajov od všetkých vykazujúcich subjektov (banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, nebankové subjekty, ostatní finanční sprostredkovatelia ako aj ďalšie vykazujúce subjekty).

 

Na školení budú prezentované funkcie a práca so systémom IS ŠZP z pohľadu vykazujúceho subjektu. Obsahom tohto školenia nie sú metodické usmernenia z hľadiska vykazovania konkrétnych výkazov a vykazovaných dát. Zmeny v opatreniach NBS budú predmetom samostatných stretnutí NBS s vykazujúcimi subjektmi, organizovaných NBS. Viac informácií je uvedené na stránke: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/statisticky-zberovy-portal.

Účastníci

Vykazujúce subjekty zastúpené zamestnancami lízingových spoločností, faktoringových spoločností a spoločností splátkového financovania v role čitateľa, správcu, editora a zodpovednej osoby. Školenie v rozsahu užívateľskej príručky je určené zamestnancom, ktorí pracujú alebo budú pracovať so Informačným systémom Štatistický zberový portál NBS (ďalej iba „IS ŠZP NBS“) od začiatku roka 2016.

Cieľ

Úvodné školenie má pripraviť účastníkov  z vykazujúcich subjektov finančného trhu na používanie IS ŠZP NBS formou prezentácie funkcií systému v prostredí IS ŠZP NBS školiteľom, a tým prispieť k úspešnému používaniu nového systému a spokojnosti zamestnancov z vykazujúcich subjektov.

Obsah seminára

Aktivácia používateľského prístupu

Prihlásenie používateľa

Základy práce s aplikáciou

Metadáta

 • číselníky
 • zoskupenia
 • vlastnosti
 • triedy

Subjekty

 • základné atribúty subjektov
 • zastupovanie subjektov
 • správa používateľov

Vzory výkazov

 • základné atribúty vzorov výkazov
 • textový režim
 • popisný režim
 • obor hodnôt
 • režim výpočtov

Medzivýkazové kontroly

Vykazovanie

 • základné atribúty výkazov
 • editácia výkazu – typy častí výkazu, režimy vykazovania
 • import výkazu
 • kontroly
 • schvaľovanie
 • odoslanie výkazu
 • výber dát

Výstupy - štandardné výstupy

Harmonogram

prezentácia:  8.45 h – 9.00 h
vyučovanie:  9.00 h – 16.00 h

Lektori

Úvodné slovo

Metodik IS ŠZP z odboru štatistiky NBS a oddelenia štatistiky finančných účtov a informačnej podpory Národnej banky Slovenska.

 

Lektor

Ing. Andrea Morozová

Lektorka je zamestnancom spoločnosti NESS Slovensko, a. s., ktorá pre NBS vyvíjala IS ŠZP. Počas realizácie projektu aktívne pôsobil predovšetkým v pozícii konzultanta a testera, takisto však aj školiteľa IS ŠZP pre interných používateľov NBS. Svoje vedomosti a skúsenosti so systémom IS ŠZP aktívne poskytuje pre NBS aj naďalej v rámci prípravy systému na prevádzku od r. 2016.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

169.57 € bez DPH
203.48 € s DPH

Variabilný symbol

1165

Aktuálne termíny

20. 01. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail