IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / Konsolidovaná účtovná závierka a zmeny v IFRS od 1. januára 2013  

Konsolidovaná účtovná závierka a zmeny v IFRS od 1. januára 2013

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí budú pripravovať  konsolidované účtovné závierky podľa aktuálnych IFRS.

Cieľ

Od 1.januára 2013 dochádza k u konsolidácii IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12. Seminár poskytne prehľad týchto zmien a lektori názorne na príkladoch  vysvetlia najdôležitejšie zmeny.

Obsah seminára

IFRS 10 - Konsolidovaná účtovná závierka

V júni 2008 IASB vykonalo zmeny v IAS 27 – Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka.
Tieto zmeny boli vydané v súvislosti so zmenami v IFRS 3 - Podnikové kombinácie. V máji 2011 IASB nahradilo IAS 27 vydaním IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka. Vykazovacie povinnosti podľa IAS 27 boli nahradené vydaním IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách, vydanom tiež v máji 2011.
IFRS 10 zahrňuje aj návody obsiahnuté v dvoch súvisiacich interpretáciách (SIC 12 – Konsolidácia jednotiek špeciálneho určenia a SIC 33 – Konsolidácia.

IFRS 11 – Spoločné dohody

V máji 2011 IASB nahradilo IAS 31 – Podiely v spoločných podnikoch vydaním IFRS 11 – Spoločné dohody. Vykazovacie povinnosti podľa IAS 31 boli nahradené vydaním IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách, vydanom tiež v máji 2011. IFRS 11 zahrňuje aj návody obsiahnuté v súvisiacej interpretácii (SIC 13 – Spoločne kontrolované účtovné jednotky – nepeňažné príspevky spoločníkov).

IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

V máji 2011 IASB vydalo IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách.  Vydaním IFRS 12 boli nahradené vykazovacie povinnosti podľa IAS 27 – Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka, IAS 28 – Podiely v pridružených podnikoch a IAS 31 -  Podiely v spoločných podnikoch.

Lektori

odborní audítori, špecialisti na danú problematiku

Dĺžka trvania

1,5 dňa

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail