IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / Komponenty k finančnej analýze konsolidovaných účtovných závierok podnikov  

Komponenty k finančnej analýze konsolidovaných účtovných závierok podnikov

zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS

Účastníci

Seminár je určený finančným analytikom rôznych finančných inštitúcií, ktorí analyzujú finančnú situáciu podnikov, ktoré zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku pre potreby finančného rozhodovania, najmä finančným analytikom bánk, ktorí hodnotia finančnú situáciu – bonitu klientov žiadajúcich o úver.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s osobitosťami finančnej analýzy konsolidovanej účtovnej závierky podnikov zostavenej podľa IAS/IFRS, získať základný prehľad v porovnaní systémov účtovania podľa slovenských účtovných štandardov a IAS/IFRS, na základe príkladov získať prehľad o základných prvkoch a krokoch pri konsolidácii.

Obsah seminára

 • porovnanie rozdielností medzi slovenskými účtovnými štandardami a medzinárodnými účtovnými štandardami pre finančné výkazníctvo – IAS/IFRS, zamerané na nasledovné rozdielnosti v oblastiach:
  • neobežných aktív (dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a finančných investícií) – upozornenie na očakávané zmeny v nájmoch, resp. rozšírenie aplikácie leasingov
  • obežných aktív (zásob, pohľadávok a krátkodobého finančného majetku)
  • vlastného imania (základné imanie, fondy, oceňovacie rozdiely, výsledku hospodárenia + špecifické položky, napr. kurzové rozdiely z prevodu zahraničných jednotiek, a z prechodu na novú menu prezentácie, atď.)
  • dlhodobé a krátkodobé záväzky (bežné obchodné záväzky, rezervy, splatné a odložené dane, úvery a pôžičky)
  • výnosy (princípy práva naúčtovania, zľavy, diskonty, bonusy, malusy)
  • náklady (bežné nákladové položky, zmeny stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby – dlhodobé zmluvy a zákazková výroba)
  • vykazovanie špeciálnych oblastí (ukončované činnosti a od 1.1.2009 aj OCI – rozšírený úplný výsledok, základný a redukovaný zisk na akciu – EPS, aktíva určené na predaj, atď.)
  • výkaz o zmenách vo vlastnom imaní (alternatívne + výkaz o peňažných tokoch, priamy a nepriamy spôsob vykazovania)
  • segmentové vykazovanie (IFRS 8 – prevádzkové segmenty)
  • zverejňovanie (obsah poznámok k finančným výkazom – heslovite, zásady – prehlásenie o pristúpení k IFRS, účtovné pravidlá, zmeny v účtovných pravidlách a odhadoch, udalosti po dátume ÚZ, spriaznené osoby, IFRS 7 – Zverejnenie možných podnikateľských rizík a finančných nástrojov, ...)
 • špecifické oblasti
  • oceňovanie pri podnikových kombináciách
  • prepočet na prezentačnú menu a mena vykazovania
  • investície do nehnuteľností + aktíva určené k predaju a ukončované činnosti
  • novela IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky (účinná od 1.1.2011)
  • nové novely pre r. 2013 a neskoršie:
   • v oblasti leasingu – nahradí IAS 17
   • nové IFRS „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ – nahradí IAS 11 a  očakávaná aplikácia až od r. 2013
   • postupnosť zbližovania s US GAAP
 • konsolidácia:
  • hlavné zásady konsolidácie z pohľadu IFRS 3 – ocenenie na reálnu hodnotu aktív, záväzkov a podmienených záväzkov)
  • príklad konsolidácie úplnou metódou u dcérskych podnikov (IFRS 3), ekvivalenčnou metódou u pridružených a spoločných podnikov (IAS 28) a spomenutie postupu pri podielovej metóde u spoločných podnikov (IAS 31 - ruší sa od 1. 1. 2013)
  • spomenutie rozdielov v prístupe oproti pôvodným štandardom, vzhľadom k pripravovaným novým štandardom od 1. 1. 2013 ku konsolidácii (IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka, nahradzuje IAS 27 a SIC 12, IFRS 11 – Spoločné usporiadania, nahradzuje IAS 31 a SIC 13, IFRS 12  –  Zverejnenie podielov v iných účtovných jednotkách, pôvodne v IAS 27, IAS 31 a IAS 28)
 • praktické prístupy pri sledovaní konsolidovaných výkazov a ich analýzach, resp. vyhodnocovaní – možné skreslenia a zavádzajúce chápania oproti individuálnej účtovnej závierke podľa slovenských účtovných postupov
 • diskusia

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Peter Kováčik, Interaudit Consult, s.r.o. (IAC)
- špecialista v oblasti auditu a ekonomických poradenských činností

Dĺžka trvania

1 deň 

Cena

256.39 € bez DPH
307.67 € s DPH

Variabilný symbol

0787

Aktuálne termíny

28. 11. 2013 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail