IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / IFRS 2013/2014 - Novinky, komentáre, príklady  

IFRS 2013/2014 - Novinky, komentáre, príklady

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk, iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými podľa IFRS.

Interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí pracujú s účtovnými závierkami pripravovanými na základe medzinárodných účtovných štandardov IFRS a chcú si zmeny potvrdiť na príkladoch.

Cieľ

Vo vydaní IFRS od roku 2009 dochádzak zmene takmer jednej štvrtiny publikovaného textu. Seminár poskytne prehľad o týchto zmenách a názorne na príkladoch rozoberie najdôležitejšie zmeny.

Obsah seminára

 Finančné inštrumenty a bankové operácie:

 • IFRS 9 - Finančné nástroje a vzťah k IAS 39 - Finančné nástroje – vykazovanie a oceňovanie
 • IFRS 7 - Finančné nástroje – zverejňovanie
 • IAS 32 – Finančné nástroje – prezentácia
 • IFRS 2 – Platby na základe podielov

 

Konsolidácie podľa IFRS:

 • IAS 27 – Individuálna účtovná závierka
 • IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka
 • IFRS 3 – Podnikové kombinácie
 • IAS 28 – Investície do pridružených a spoločných podnikov
 • IFRS 11 – Spoločné dohody; IFRS 5  – Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti

 

Finančné zdravie firmy a jeho odraz vo finančných výkazoch:
(vplyv vybraných transakcií a rozhodnutí manažérov na finančnú pozíciu a výkonnosť firmy)

 • Transakcie s neobežným a obežným majetkom
  (zníženie/zvýšenie hodnoty dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok, peňazí; vplyv odpisovej politiky na hodnotu firmy; prerušenie odpisovania; finančné investície – prečo padol Parmalat; opravné položky; krach Lehman Brothers; príklady)
 • Transakcie v oblasti záväzkov, rezerv, daní
  (zníženie/zvýšenie hodnoty záväzkov a rezerv; kapitalizácia; podvody s karuselovými obchodmi); príklady

Lektori

daňoví a účtovní poradcovia, audítori, dlhoroční prekladatelia a revízori textov nových štandardov

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail