IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Trhové riziko v rámci Basel II  

Trhové riziko v rámci Basel II

cyklus dvojdňových seminárov

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Cieľ

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Obsah seminára

 • Úvod
  • definícia rizika
  • proces riadenia rizík
  • cieľ riadenia rizík
 • Matematicko – štatistické minimum
  • matematické pojmy a symboly
  • derivácie a integrály
  • distribučná funkcia
  • rozptyl a smerodajná odchýlka
  • logaritmicko – normálne rozdelenia
  • základy Monte Carlo simulácie
 • Úvod do BASEL II
  • cieľ bankovej regulácie
  • rozsah pôsobnosti Basel II
 • Oceňovanie trhových nástrojov
  • úrokové nástroje a základ ich oceňovania
  • menové nástroje a základ ich oceňovania
  • akcie, akciové nástroje a základ ich oceňovania
  • komoditné nástroje a základ ich oceňovania
 • Kapitálové požiadavky k trhovému riziku (Pilier 1)
  • kapitálová požiadavka k obecnému úrokovému riziku obchodného portfólia
  • kapitálová požiadavka k obecnému akciovému riziku obchodného portfólia
  • kapitálová požiadavka k menovému úrokovému riziku obchodného portfólia
  • kapitálová požiadavka ku komoditnému riziku investičného a obchodného portfólia
  • prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky trhového rizika
   • štandardizovaný prístup
   • vlastný model
   • kombinácia prístupov
  • požiadavky na používanie vlastných modelov
   • kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky
   • náležitosti žiadosti o povolenie používať vlastné modely
   • audit vlastných modelov
 • Value at Risk (základ vlastných modelov)
  • definícia a využitie Value at Risk (VaR)
   • definícia a interpretácia VaR
   • možnosti využitia VaR
   • VaR pre rôzne časové horizonty
   • použitie VaR pre výpočet kapitálovej požiadavky trhového rizika
  • Výpočtové metódy Value at Risk
   • historická simulácia (relatívna, absolútna)
   • metóda kovariančnej matice
   • Monte Carlo simulácia
   • ukážka výpočtu VaR trhového portfólia v softvéru CADCalc® Market
   • výhody a nevýhody jednotlivých metód
 • Overovanie modelov
  • Back testing
   • definícia
   • metódy testovania
   • test spoľahlivosti metódy odhadu VaR
   • závislosť kapitálovej požiadavky na počte prekročení hodnoty VaR
  • Stress testing
   • definícia
   • metódy testovania
   • požiadavky Basel II na stress testing
   • výber vhodných stresových scenárov
   • výhody a nevýhody stresového testovania
   • ukážka stresového testovania softvéru CADCalc® Market
 • Pilier 2: Proces dohľadu
  • význam dohľadu
  • princípy činnosti dohľadu
 • Pilier 3: Trhová disciplína
  • všeobecné pravidlá
  • požiadavky na zverejňovanie

Lektori

Experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail