IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Stratégia riadenia aktív a pasív v podmienkach Basel II I, II  

Stratégia riadenia aktív a pasív v podmienkach Basel II I, II

Účastníci

Zamestnanci bánk na strednej úrovni manažmentu, ktorí rozhodujú o otázkach stratégie banky v oblasti riadenia aktív a pasív, aj perspektívni riadiaci zamestnanci bánk, ktorí a pripravujú na tieto pozície. Seminár je vhodný aj pre ďalších zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť svoje vedomosti aj na oblasť riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Naučiť účastníkov analyzovať základný vzťah medzi rizikami a výnosmi v bankovníctve, rozšíriť a prehĺbiť ich poznatky, rozvinúť praktické zručnosti z oblasti riadenia aktív a pasív.

Po absolvovaní seminára budú účastníci schopní analyzovať súčasnú a budúcu efektívnosť riadenia aktív a pasív banky a aplikovať získané vedomosti a zručnosti vo vlastnej práci.

Obsah seminára

Obsah 1. seminára

 • finančné ciele banky
 • kategorizácia finančných rizík
 • ukazovatele ziskovosti banky a druhy rizík v bankovníctve
 • analýza výkonnosti banky - riziká
 • analýza výkonnosti banky - ziskovosť
 • riziko
  • kategória rizika
  • ukazovatele rizika
  • analýza rizikového profilu banky
 • riadenie rizika likvidity
 • riadenie rizika úrokovej sadzby - analýza medzery
 • riešenie prípadovej štúdie

Obsah 2. seminára

 • riziko úrokovej sadzby - durácia
 • primeranosť vlastných zdrojov v zmysle opatrení NBS
 • zaistenie rizík (úrokové, devízové)
  • swapy
  • futures
  • forwards
  • opcie, swapy s opciami
 • príklady
 • riadenie portfólia cenných papierov
 • devízové riziko
 • záverečný test

Na základe úspešného zvládnutia záverečného testu získajú účastníci seminára osvedčenie.

Lektori

špecialisti z komerčných bánk a iných finančných inštitúcií, ako aj špecializovaných poradenských firiem 

Dĺžka trvania

2 x 3 dni (od 9:00 do 16:00 hod.), druhý seminár s odstupom 2-3 týždňov od 1. seminára

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail