Sekuritizácia

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu,  špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, úverov, riadenia aktív a pasív a všetkých, ktorí si potrebujú z danej oblasti rozšíriť svoje vedomosti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s podstatou a dôvodmi sekuritizácie, rozdielmi medzi tradičnou a syntetickou sekuritizáciou a priebehom celej transakcie. Účastníci sa na seminári oboznámia s konkrétnymi aktivitami zúčastnených strán transakcie:

-          vlastníka aktív (organizátor)

-          správcu (trustee)

-          poisťovateľa

-          ratingových agentúr

-          investora/

Uvedená problematika je počas seminára prezentovaná formou riešenia príkladu, na ktorom bude ukázaný princíp rozdielnej seniority tranží a tzv. vodopádu (waterfall). Súčasťou seminára je aj oboznámenie sa účastníkov s princípmi oceňovania jednotlivých tranží.

Obsah seminára

 • ŸÚvod do štruktúrovaných financií
 • Úvod do sekuritizácie
 • ŸPodstata sekuritizácie
 • Druhy podkladových aktív
 • ŸMotívy pre sekuritizáciu aktív
 • Predaj aktív vs. sekuritizácie
 • ŸMechanizmus prenosu rizika
 • Ratingové hodnotenie
 • Princípy oceňovania sekuritizovaných aktív
 • ŸProblémy pri investovaní do cenných papierov krytých aktívami
 • ŸVýhody a nevýhody sekuritizácie
 • Kapitálová požiadavka na sekuritizáciu
 • ŸSekuritizácia a jej spojitosť s finančnou krízou, alebo prečo investovať do niečoho čomu (ne)rozumieme?

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný,Advanced Risk Management, s.r.o.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

296.49 € bez DPH
355.79 € s DPH

Variabilný symbol

0843

Aktuálne termíny

20. 11. 2013 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail