IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Riziko likvidity  

Riziko likvidity

Účastníci

Risk manažéri zodpovední za riadenie likvidity, zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za riadenie finančných tokov, interní auditori a pracovníci ALM, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s metódami merania rizika likvidity, s postupmi ako aj nástrojmi jeho riadenia. Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Obsah seminára

 • Ÿúvod do problematiky
  • definícia rizika
  • proces riadenia rizík a cieľ riadenia rizík
  • klasifikácia rizík
 • Ÿmatematicko – štatistické minimum
  • náhodná veličina
  • stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka
  • kovariancie a korelácie
  • distribičná funkcia a hustota pravdepodobnosti
  • rozdelenie náhodnej veličiny
  • Monte Carlo simulácia
  • Value at Risk, očakávaná a neočakávaná strata
  • Expected Shortfall
  • Cash Flow at Risk
 • Ÿriziko likvidity
  • definícia
  • príklady nezvládnutého riadenia rizika likvididy
  • členenie rizika likvidity
  • likvidita x riziko likvidity
  • väzby medzi  rizikom likvidity a  ďalšími finančnými rizikami
 • meranie rizika likvidity
  • operatívne vs. strategické meranie
  • rôzne spôsoby merania rizika likvidity
   • vytvorenie schémy Cash Flow
   • likvidná gap analýza
  • rizikové indikátory
  • využitie štatistických metód pre predikciu objemu likvidity
  • stresové testovanie rizika likvidity
   • špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity
   • príklady stresových scenárov (obecná kríza likvidity x „run“ na banku)
 • Ÿnástroje pre riadenie rizika likvidity
  • Cash pooling
  • úverové linky
  • likvidné a zastaviteľné aktíva
  • REPO operácie a operácie Sell – Buy
  • menový swap
  • cena peňazí (likvidná prirážka ako súčasť rizikovej marže bánk)
 • Ÿriadenie rizika likvidity a používané postupy
  • cieľ riadenia rizika likvidity
  • stratégia riadenie likvidity
  • systém limitov
  • systém monitorovania
  • pohotovostné plány
  • organizačné usporiadanie
  • riadenie likvidity v cudzích menách
  • zaistenie prístupu k zdrojom likvidity na trhu
  • ako oceniť funding náklady
  • prípadová štúdia – Deutsche Bank
 • Ÿriziko likvidity z pohľadu finančnej a ekonomickej krízy
  • vznik krízy a jej celosvetová expanzia
  • kríza dôvery, kríza likvidity – príčiny, dôsledky a reakcie
  • úloha regulátora
  • vzťah ekonomickej situácie, riziká likvidity a spreadov: prípadová štúdia CZK
 • Ÿriziko likvidity v rámci Basel II a Basel III
  • riziko likvidity v rámci Basel I a Basel II z európskeho pohľadu
  • riziko likvidity ako súčasť ICAAP
  • ekonomický kapitál pre riziko likvidity
  • základné regulatórne požiadavky kladené na riadenie rizika likvidity
  • CEBS: Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods
  • riziko likvidity v rámci Basel III

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný, zo spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. sa viac ako 10 rokov špecializuje na poradenstvo a školenie v oblastiidentifikácie, merania a riadenia finančných rizík. Svoju kariéru začal v investičnom oddelení Českej poisťovne, a.s. a je predsedom a zakladateľom združenia  - Risk Management Klub.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

493.45 € bez DPH
592.14 € s DPH

Variabilný symbol

0958

Aktuálne termíny

18. - 19. 09. 2014 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail