IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Riadenie kreditného rizika  

Riadenie kreditného rizika

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu,  špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.

Obsah seminára

úvod

 • definícia rizika
 • proces riadenia rizík
 • cieľ riadenia rizík
 • základné pojmy a ich význam
 • príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika
 • štruktúra kreditného rizika
 • väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami

Ÿidentifikácia kreditného rizika

 • formy kreditného rizika
 • klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka
 • klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie

Ÿmeranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia

 • metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity
  • scoring metódy
  • rating a vplyv externého hodnotenia
 •     kľúčové charakteristiky kreditného rizika
  • pravdepodobnosť zlyhania (PD)
  • strata spôsobené zlyhaním (LGD)
  • veľkosť expozície (EAD)
 • vzťah PD, LGD a kreditnej prémie
 • spôsoby merania kreditného rizika
  • očakávaná strata (EL)
  • neočakávaná strata (UL)
  • VaR
 • vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika
 • stresové testovanie
  • metódy stresového testovania
  • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika
  • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu
 • pohľadávky po splatnosti a ich vývoj

 riadenie kreditného rizika

 • organizačné usporiadanie
 • požiadavky na procedúry
 • schvaľovací proces
  • poznáte svojich klientov?
  • podoba procesu
  • práva o moci
  • technické zabezpečenie
  • back listy a registre klientskych informácií
 • dôležitosť segmentácie klientov a proti strán
 • systém kreditných limitov
  • spôsob ich stanovenia
  • väzba na veľkosť rizika a marže
 • obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
  • vplyv na výšku expozície
  • dôležitosť ich nastavenia
  • motivačné schémy pre obchodníkov
 • boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
 • Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany
  • záruky
  • poistenie
  • zaistenie
  • factoring a forfaiting
  • kreditné deriváty
  • sekuritizácia aktív
 • tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate
 • psychologické aspekty kreditného rizika
  • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov
  • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov
  • morálny hazard

Ÿproces vymáhania

 • podoba procesu
 • Early collection
 • Late collection
 • spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie.....
 • efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania

reporting

 • návrh podoby reportingu, kľúčové otázky:
  • komu má byť report určený
  • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu
  • Ÿako zdôrazniť kľúčové informácie
 • súčasti reportingu
  • Ÿgrafy
  • Ÿtabuľky a komentáre

Ÿkríza a poučenie

 • dôvody vzniku krízy:
  • Ÿbankári, ktorí sa snažia získať čo najväčší zik?
  • zlyhanie regulácie?
  • moderné nástroje riadenie kreditných rizík a ich zlyhanie?
 • Najdôležitejšie závery
  • napožičiavať všetkým a za akýchkoľvek okolností
  • štatistika je dobrý sluha, ale zlý pán – alebo dôležitosť zachovania zdravého rozumu i v časoch pokročilých štatistických modelov, spoľahnutie sa na vlastný úsudok a nie ratingové agentúry

finančná stabilita, záťažové testy a kreditné riziko z pohľadu ČNB

 • správa o finančnej stabilite
 • metódy testovania vplyvu kreditného rizika na „zdravie“ finančného systému
 • výsledky záťažových testov ČNB pre rok 2009 a výhľad na ďalšie roky
 • budúce možné problémy v oblasti kreditného rizika

zhrnutie seminára a záver

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný,Advanced Risk Management, s.r.o.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

573.1 € bez DPH
687.72 € s DPH

Variabilný symbol

0729

Aktuálne termíny

10. - 11. 12. 2012 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail