Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

  • Cena kurzu
    447€
  • Najbližší termín
    22. 11. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Ciele

Seminár poskytuje komplexnú informáciu o jednotlivých prvkoch procesu SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) od kategorizácie inštitúcií cez hodnotenie jednotlivých oblastí SREPu až po výstup vo forme rozhodnutia o požadovanej výške kapitálu a likvidity. Ďalej budú diskutované požiadavky na ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) a ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) a overovanie formou dohľadu na mieste.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre pracovníkov útvaru riadenia rizík, compliance a interného auditu.

Obsah seminára

Úvod do SREP procesu

- Štruktúra Basel II/III

- Štruktúra SREP

 

Hlavné prvky SREP procesu

- Kategorizácia inštitúcií a proporcionalita

- Skóring v procese SREP

- Monitoring kľúčových indikátorov

- Analýza obchodného modelu

- Hodnotenie riadiaceho a kontrolného systému

- Hodnotenie rizík pre kapitál

- Hodnotenie primeranosti kapitálu inštitúcie

- Hodnotenie rizík pre likviditu a financovanie

- Hodnotenie primeranosti likvidity inštitúcie

- Celkové SREP hodnotenie a opatrenia dohľadu

 

Požiadavky na riadiaci a kontrolný systém

- Úvod

- Koncept troch línií obrany

- Role a zodpovednosti orgánov a výborov

- Organizačná štruktúra

- Outsourcing

- Risk culture a business conduct

- Systém vnútornej kontroly

 

Požiadavky na ICAAP a ILAAP

- Úvod do ICAAP a ILAAP

- Spoločné požiadavky na ICAAP a ILAAP

- Požiadavky na ICAAP

- Požiadavky na ILAAP

- Interná validácia ICAAP a ILAAP

- Role interného auditu v ICAAP a ILAAP

 

Kontroly v bankách

- Koncepcie a zásady dohľadu

- Cyklus dohľadu

- Kontroly na mieste

- Krízové riadenie

- Dohľad ECB

 

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

22. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

372.5 € bez DPH
447 € s DPH

Variabilný symbol

1729

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.