IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Operačné riziko  

Operačné riziko

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Cieľ

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II a III). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Obsah seminára

 • Ÿ definícia a cieľ riadenia rizika
 • Ÿ proces riadenia rizík
 •  klasifikácia finančných rizík
 • Ÿ matematicko – štatistické minimum
 • Ÿoperačné riziko
  • definícia operačného rizika
  • cieľ a proces riadenia operačného rizika
  • riadenie operačného rizika podľa doporučení BCBS
  • vzťah operačného rizika k ďalším rizikám
  • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 1
 • Ÿoperačné riziko v rámci Basel II
  • história bankovej regulácie a legislatívny proces
  • spôsoby merania operačného rizika a výpočet kapitálovej požiadavky:
   • metóda základného indikátora (BIA)
   • štandardizovaný prístup (TSA)
   • pokročilé prístupy (AMA)
   • alternatívny štandardizovaný prístup (ASA)
  • kritériá použitia štandardizovaného prístupu
  • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 2
 • Ÿ AMA:Loss Distribution Approach (LDA)
  • úvod do metódy LDA
  • straty spôsobené jednotlivými činnosťami a udalosťami pri riadení operačného rizika a ich klasifikácia,
  • údaje - interné a externé, scenárová analýza
  • rozdelenie početnosti udalostí, modely a odhady parametrov
  • rozdelenie veľkosti strát:
   • Extreme Value Theory
   • Collection Threshold
   • Model pre veľkosť strát
   • Odhady parametrov rozdelenia veľkosti strát
  • simulácia rozdelenia celkových strát za rok
  • VaR pre operačné riziko
  • výpočet kapitálovej požiadavky
  • vplyv poistenia
  • numerický príklad
  • porovnanie BIA, TSA a AMA
  • aplikácia AMA prístupu
  • na čo by sa mal zamerať audit?
  • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 3
 • Ÿkritériá použitia AMA prístupu pre výpočet kapitálovej požiadavky
  • kvalitatívne a kvantitatívne kritériá
  • princípy riadenia rizika
  • žiadosť o používanie AMA prístupu
 • stresové testovanie
  • typy stresových testov
  • výstupy stresového testovania
 • riadenie operačného rizika
  • proces riadenia operačného rizika
  • úloha zdravého rozumu
  • katalóg rizík
  • stanovenie akceptovateľnej úrovne operačného rizika
  • možnosti riadenia operačného rizika:
   • zber údajov
   • metóda RCSA (Risk and Control Self Assessment) a jej varianty
   • Key Risk Indicators (KRI)
   • Očakávaná x neočakávaná strata a jej interpretácia
  • koncentrácia v operačnom riziku
  • koncentrácia operačného rizika a ostatných finančných rizík
  • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 4
 • navrhované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o.. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

2 dni 

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail