Operačné riziko

Ciele

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II a III). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Obsah seminára

 • Ÿ definícia a cieľ riadenia rizika
 • Ÿ proces riadenia rizík
 •  klasifikácia finančných rizík
 • Ÿ matematicko – štatistické minimum
 • Ÿoperačné riziko
  • definícia operačného rizika
  • cieľ a proces riadenia operačného rizika
  • riadenie operačného rizika podľa doporučení BCBS
  • vzťah operačného rizika k ďalším rizikám
  • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 1
 • Ÿoperačné riziko v rámci Basel II
  • história bankovej regulácie a legislatívny proces
  • spôsoby merania operačného rizika a výpočet kapitálovej požiadavky:
   • metóda základného indikátora (BIA)
   • štandardizovaný prístup (TSA)
   • pokročilé prístupy (AMA)
   • alternatívny štandardizovaný prístup (ASA)
  • kritériá použitia štandardizovaného prístupu
  • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 2
 • Ÿ AMA:Loss Distribution Approach (LDA)
  • úvod do metódy LDA
  • straty spôsobené jednotlivými činnosťami a udalosťami pri riadení operačného rizika a ich klasifikácia,
  • údaje - interné a externé, scenárová analýza
  • rozdelenie početnosti udalostí, modely a odhady parametrov
  • rozdelenie veľkosti strát:
   • Extreme Value Theory
   • Collection Threshold
   • Model pre veľkosť strát
   • Odhady parametrov rozdelenia veľkosti strát
  • simulácia rozdelenia celkových strát za rok
  • VaR pre operačné riziko
  • výpočet kapitálovej požiadavky
  • vplyv poistenia
  • numerický príklad
  • porovnanie BIA, TSA a AMA
  • aplikácia AMA prístupu
  • na čo by sa mal zamerať audit?
  • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 3
 • Ÿkritériá použitia AMA prístupu pre výpočet kapitálovej požiadavky
  • kvalitatívne a kvantitatívne kritériá
  • princípy riadenia rizika
  • žiadosť o používanie AMA prístupu
 • stresové testovanie
  • typy stresových testov
  • výstupy stresového testovania
 • riadenie operačného rizika
  • proces riadenia operačného rizika
  • úloha zdravého rozumu
  • katalóg rizík
  • stanovenie akceptovateľnej úrovne operačného rizika
  • možnosti riadenia operačného rizika:
   • zber údajov
   • metóda RCSA (Risk and Control Self Assessment) a jej varianty
   • Key Risk Indicators (KRI)
   • Očakávaná x neočakávaná strata a jej interpretácia
  • koncentrácia v operačnom riziku
  • koncentrácia operačného rizika a ostatných finančných rizík
  • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 4
 • navrhované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o.. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538