Novinky bankovej regulácie

 • Cena kurzu
  432€
 • Najbližší termín
  17. 04. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Novinky bankovej regulácie

Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne zoznámia s pripravovanými novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a trhové riziko a riziko likvidity. Počas seminára bude načrtnutý možné spôsob implementácie navrhovaných zmien. 

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Než sa do toho pustíme

-          Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?

-          Typy regulatórnych dokumentov

-          Výpočet noviniek od začiatku roku 2016

 

Plánovaná novela CDR/CRR

-          Motivácia a zhrnutie navrhovaných zmien

-          Najdôležitejšie zmeny:

 •  Implementácia odložených požiadaviek:
  • NSFR
  • Pákový pomer (leverage ratio)
 •  Výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky pre trhové riziko:
  • Zhrnutie navrhovaných zmien
  • Štandardizovaný prístup k trhovému riziku
  • Interný model k trhovému riziku
 •  Kreditné riziko protistrany (CCR)
 •  Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB)
 •  Centrálne protistrany
 •  Veľké expozície
 •  Zverejňovanie informácií
 •  Rozsah pôsobnosti CRD
 •  SII (G-SII a O-SII)
 •  Zmeny v Pilieri II
 •  Požiadavky na odmeňovanie
 •  Zaobchádzanie s vybranými expozíciami:
  • Expozície voči SME
  • Expozície do štrukturálnych projektov
  • Expozície voči fondom kolektívneho investovania
 •  Implementácia IFRS 9
 •  Investičné podniky
 •  Compliance tool

-          Predpokladaný harmonogram implementácie

 

Plánovaná novela BRD

-          Motivácia

-          Zhrnutie navrhovaných zmien

 

Čo chystá EBA?

-          Kreditné riziko:

 •  Regulatórne zmeny v definícii defaultu
 •  Budúcnosť IRB prístupu
 •  Odhady rizikových parametrov

-          Ostatné oblasti:

 •  Stresové testovanie
 •  SREP

 

A čo chystá bazilej?

-          Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku:

 •  Kategórie expozícií
 •  Role externého ratingu
 •  Rizikové váhy pre jednotlivé kategórie expozícií
 •  Credit risk mitigation (uznateľné prostriedky a ich dopad na rizikové váhy)

-          Revízie TSA prístupu k operačnému riziku

 •  Súčasné prístupy k operačnému riziku
 •  Definícia business indikátora
 •  Revidovaný štandardizovaný prístup

-          Prirážka k pákovému pomeru pre G-SIFI

-          Výstupný prah pre pokročilé prístupy (tzv. output floor)

 

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

17. 04. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

360 € bez DPH
432 € s DPH

Variabilný symbol

1613

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.