Novinky bankovej regulácie

 • Cena kurzu
  432€
 • Najbližší termín
  23. 11. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Novinky bankovej regulácie

Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne zoznámia s pripravovanými novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a trhové riziko a riziko likvidity. Počas seminára bude načrtnutý možné spôsob implementácie navrhovaných zmien. 

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Skôr ako začneme

-   Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?

-   Typy regulatórnych dokumentov

-   Prehľad noviniek od začiatku roku 2016

 

Plánovaná novela CRD/CRR

-  Motivácia a zhrnutie navrhovaných zmien

-  Implementácia odložených požiadaviek:

 •  Implementácia odložených požiadaviek:
  • NSFR
  • Pákový pomer (Leverage Ratio)
 •  Výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky pre trhové riziko:
  • Zhrnutie navrhovaných zmien
  • Štandardizovaný prístup k trhovému riziku
  • Interný model k trhovému riziku
 •  Kreditné riziko protistrany (CCR)
 •  Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB)
 •  Centrálne protistrany
 •  Veľké expozície
 •  Zverejňovanie informácií
 •  Rozsah pôsobnosti CRD
 •  SII (G-SII a O-SII)
 •  Zmeny v Pilieri II
 •  Požiadavky na odmeňovanie
 •  Zaobchádzanie s vybranými expozíciami:
  • Expozície voči SME
  • Expozície do štrukturálnych projektov
  • Expozície voči fondom kolektívneho investovania
 •  Implementácia IFRS 9
 •  Investičné podniky
 •  Compliance tool

-  Predpokladaný harmonogram implementácie

 

Plánovaná novela BRD

-  Motivácia

-  Zhrnutie navrhovaných zmien

 

Novinky od EBA

-  Kreditné riziko:

 •  Budúcnosť IRB prístupu
 •  Regulatórne zmeny v definícii defaultu
 •  Odhady rizikových parametrov
 •  Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
 •  Expozície s vysokým rizikom
 •  Expozície označované ako „non-performing“ a „forborne“
 •  Zaistenie úverového rizika

- Ostatné oblasti:

 •  IRRBB
 •  Stresové testovanie
 •  SREP a jeho ďalší vývoj
 •  Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP

 

BAZEL III (2017)

- Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku:

 •   Role externého ratingu
 •  Rizikové váhy pre jednotlivé kategórie expozícií
 •  Credit risk mitigation (uznateľné prostriedky a ich dopad na rizikové váhy)

- Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku

 •  Obmedzenie A-IRB prístupu pre určité triedy aktív
 •  Prahy (input floors) pre IRB prístup
 •  Ostatné zmeny

-  Rámec pre riziko CVA

-  Revízia TSA prístupu k operačnému riziku

 •  Súčasné prístupy k operačnému riziku
 •  Navrhované zmeny v regulácii
 •  Definícia business indikátora
 •  Revidovaný štandardizovaný prístup

-  Prirážka k pákovému pomeru pre G-SIFI

-  Výstupný prah pre pokročilé prístupy (tzv. output floor)

-  Harmonogram implementácie

-  Results of the cumulative QIS

 

Ďalšie novinky

-  ČNB: Vyhláška 392/2017 Sb.

-  ECB: TRIM Guidelines

-  ECB: non-performing Loans

 

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

23. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

360 € bez DPH
432 € s DPH

Variabilný symbol

1728

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.