Kreditné riziko

Ciele

Seminár je zameraný na získanie základného prehľadu o  riadení kreditného rizika, osvojenia si základných pojmov a spôsobov identifikácie rizika, metód kvantifikácie a merania kreditného rizika v súčasnej bankovej regulácii, tak aby účastníci po ukončení seminára vedeli získané poznatky a vedomosti uplatniť v praxi.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií,ktorí potrebujú získať základný prehľad o podstate, spôsobe riadenia a súčasnej regulácii kreditného rizika.

Obsah seminára

 • ŸZákladné pojmy a definície
  • definícia kreditného rizika, príklady
  • segmentácia expozícii  a jej dôvod, korelácia medzi expozíciami
  • časový aspekt udalosti kreditného rizika– definícia zlyhania (default)
 • ŸProces riadenia kreditného rizika – základné etapy:
  • identifikácia
  • credit event - default risk
  • meranie pravdepodobnosti nejakej udalosti, očakávaná a  neočakávaná strata
  • ratingový systém – scoring a klasické prvky designu  ratingového systému
  • monitoring rizík – základná monitorovacia tabuľka
  • zmierňovanie kreditného rizika
 • ŸKreditné riziko v súčasnej bankovej regulácii
  • smernica 36/2013/ES a nariadenia 575/2013/ES
  • štandardizovaný prístup merania kreditného rizika
  • IRB, PD EAD a LGD
  • dohľad – výkazníctvo corep (finrep)

Lektori

RNDr., Ing. Ľubor Malina, konzultant zo spoločnosti em-fin, ktorá  je slovenskou poradenskou firmou v oblasti európskej bankovej a finančnej regulácie a venuje sa predovšetkým problematike finančných služieb. Špecializuje sa na poradenstvo a školenie v oblasti merania a riadenia finančných rizík.

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538