IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Implementácia požiadaviek Solventnosti II na systém správy a riadenia  

Implementácia požiadaviek Solventnosti II na systém správy a riadenia

Účastníci

Zamestnanci právnych a compliance oddelení, špecialisti poisťovní, ktorí v rámci svojej pracovnej náplne riešia špecifické problémy z oblasti corporate governance.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s požiadavkami na implementáciu novej regulácie vybraných otázok v oblasti corporate governance (systém správy a riadenia) v poisťovniach v režime Solventnosť II, najmä v oblasti zverenia výkonu činností a požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť.

Obsah seminára

 • Všeobecne o systéme správy a riadenia
  • Právna úprava
  • Prvky systému správy a riadenia (Organizačná štruktúra a rozdelenie kompetencií a zodpovednosti, Systém riadenia rizík a ORSA, Systém vnútornej kontroly, Kľúčové funkcie, Odbornosť a dôveryhodnosť, Zverenie výkonu činností, Odmeňovanie, Konflikt záujmov, Vybavovanie sťažností, Záložné plány)
 •   Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
  • Obsah koncepcie o odbornosti a dôveryhodnosti
  • Okruh posudzovaných osôb
  • Požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť pre jednotlivé kategórie posudzovaných osôb
  • Postup posúdenia osoby, ktorá má byť ustanovená do funkcie a opätovné posúdenie
  • Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na odbornosť a dôveryhodnosť
  • Postup pri strate dôveryhodnosti 
  • Notifikácia orgánu dohľadu
 •  Zverenie výkonu činností
  • Obsah koncepcie o zverení výkonu činností
  • Určenie kritických a dôležitých operačných funkcií a činností
  • Proces zosúladenia s novou právnou úpravou
  • Požiadavky na výber dodávateľa
  • Požiadavky na zmluvu o zverení kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností
  • Požiadavky vzťahujúce sa na poisťovňu v prípade, že zveruje výkon kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností
  • Zverenie výkonu činností subdodávateľom
  • Notifikácia orgánu dohľadu

Lektori

Mgr. Ing. Zuzana Turčanová  -Národná banka Slovenska, oddelenie dohľadu nad poisťovníctvom

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

123.7 € bez DPH
148.44 € s DPH

Variabilný symbol

1265

Aktuálne termíny

26. 05. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail