IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Bazilejské dohody o kapitáli, finančné riziká banky a ich riadenie I-IV  

Bazilejské dohody o kapitáli, finančné riziká banky a ich riadenie I-IV

Seminár zložený zo štyroch 1-dňových častí

Účastníci

Zamestnanci bánk aj iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Cieľ

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Obsah seminára

 • 1. časť - Systemizácia finančných rizík banky
  • riziká štátu a banky ako osobitná problematika
  • etapy riadenia rizík
  • riziká ovplyvnené inými bankami
  • rating štátu a banky, predchádzanie riziku podvodu
  • ROE v bankách a jeho pyramídový rozklad
  • prípadová štúdia
 • 2. časť - Riziko likvidity
  • techniky identifikácie a merania
  • meranie stability vkladov na požiadanie
  • prípadová štúdia
 • 3. časť - Riziko úrokovej sadzby
  • model medzery úrokovo citlivých aktív, model medzery durácie, príklady
  • prípadová štúdia
 • 3. časť - Kapitálové požiadavky Basel II, smernice EÚ
  • metodológia kvantifikácie trhových rizík
  • prípadová štúdia
 • 4. časť - Value at Risk (VAR): východiská, metódy, príklady
  • dva základné prístupy pre výpočet VAR
  • metóda historickej simulácie, metóda Monte Carlo, stresové testovanie, backtesting
 • 4. časť - Primeranosť vlastných zdrojov v Basel II, opatrenie NBS a riziká v ňom
 • 4. časť - Záverečný testy

Lektori

špecialisti z NBS, z komerčných bánk a iných finančných inštitúcií, ako aj špecializovaných poradenských /konzultačných firiem 

Dĺžka trvania

4 x 1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.), jednotlivé časti s odstupom cca 2 týždňov.

Po úspešnom zvládnutí záverečného testu získajú absolventi osvedčenie. 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail