IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / BASEL III v podobe CRD IV  

BASEL III v podobe CRD IV

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších kreditných inštitúcií, ktorí sú zodpovední za implementáciu CRD IV., ako aj zamestnanci ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, interného auditu, právnici a zamestnanci compliance.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s novou reguláciou činnosti bánk a finančných inštitúcií „CRD IV“, ktorá zavádza do bankovej regulácie EU nové medzinárodné štandardy nazývané Basel III. Seminár sa zaoberá hlavnými oblasťami CRD IV, ktorými sú: definícia kapitálu, zvýšenie kapitálových požiadaviek, pákový pomer, Countercyclical Capital Buffer a minimálna likvidita.

Obsah seminára

 • úvod
  • Čo je CRD IV?
  • Príčiny vzniku CRD IV?
  • vzťah medzi Basel III a CRD IV
  • vzťah CRD IV k predchádzajúcim reguláciám EU
 • štruktúra CRD IV (stručný pohľad)
  • dvojstupňová štruktúra regulácie - smernice a nariadenia
  • dopad zvolenej šturktúry regulácie na jednotlivé členské štáty EU
  • ako sa orientovať v CRD IV – alebo čo nájdete v semrnici, čo nájdete v nariadeniach.....a čo nenájdete nikde
  • navrhnutý harmonogram implementácie CRD IV
  • odhadovaný dopad navrhnutej regulácie na ekonomiku EU
 • hlavné oblasti zmien
  • kapitál a kapitálová primeranosť
  • kapitálové požiadavky na riziko protistrany
  • pákový pomer
  • likvidita
 • kapitál a kapitálová primeranosť
  • dôvody pre zmenu regulácie
  • požiadavky na kvalitu core Tier 1 kapitálu
  • požiadavky na kvalitu Tier 1 kapitálu
  • požiadavky na kvalitu Tier 2 kapitálu
  • zrušenie Tier 3 kapitálu
  • odpočítateľné položky od kapitálu
  • minimálna hodnota kapitálovej primeranosti
  • harmonogram implemantácie
 • kapitálové požiadavky pre riziko protistrany
  • dôvody pre zmenu regulácie
  • kapitálové požiadavky pre riziko protistrany (CCR)
  • kapitálové požiadavky pre Credit Valuation
  • Adjustment (CVA)
  • kapitálové požiadavky pre expozície voči veľkým finančným inštitúciám
  • motivácia pre obmedzenie OTC obchodov a presunutie obchodovania na ústredné protistrany (Central Counterparties – CCPs)
  • ďalšie požiadavky
  • harmonogram implementácie
 • pákový pomer
  • dôvody pre zavedenie regulácie
  • definícia ukazovateľa a jeho význam
  • harmonogram implementácie
 • Countercyclical and Capital Buffer
  • dôvody pre zavedenie regulácie
  • Capital Buffer a pravidla pre ich tvorbu a rozpustenie:
   • Capital Conservation Buffer
   • Countercyclical Capital Buffer
  • zmeny súvisiacej regulácie – návrh zmien metodiky výpočtu opravných položiek
  • harmonogram implementácie
 • likvidita
  • dôvody pre zavedenie regulácie
  • záväzné kvantitatívne ukazovatele
   • ukazovateľ krátkodobej likvidity (LCR – Liquidity Coverage ratio)
   • ukazovateľ strednodobej likvidity (NSFR – net Stable Funding Ratio)
  • kvalitatívne požiadavky na riadenie kvality
  • harmonogram implementácie      
 • zhrnutie a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

331.8 € bez DPH
398.16 € s DPH

Variabilný symbol

1319

Aktuálne termíny

22. 11. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail