IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Activity - Based Costing v praxi pre banky a poisťovne  

Activity - Based Costing v praxi pre banky a poisťovne

Activity - Based Costing je nová moderná metóda kalkulácie nákladov na jednotlivé procesy, produkty a zákazníkov, ktorá eliminuje nepresnosti tradičných metód z minulého storočia (režijné kalkulácie, krycí príspevok).

Poskytuje spoľahlivé informácie pre strategické i operatívne rozhodnutia, nakoľko ukazuje i vzájomné príčinné súvislosti medzi vznikom nákladov v podniku a tržbami za produkty od zákazníkov.

Účastníci

  • vedúci pracovníci a odborní pracovníci bánk a poisťovní, ktorí pracujú na útvaroch plánovania, kontrolingu,   manažérskeho   reportingu  a  riadenia  bankových  nákladov
  • špecialisti,   ktorí   sa   venujú   rozpočítaniu   nepriamych   nákladov, vyhodnocovaniu efektivity bankových procesov, produktov a zákazníkov.

Cieľ

Seminár sa venuje problematike kalkulácie nákladovosti zákazníkov a produktov pomocou metódy Activity-Based Costing. Základným cieľom je vysvetliť princípy rôznych prístupov v rámci tejto metodiky pomocou jednoduchých príkladov a zabezpečiť účastníkom schopnosť využívať ich v praxi. 

Obsah seminára

  • prínosy procesného prístupu pri vyhodnocovaní nákladov metódou Activity - Based Costing (ABC)
  • podstata ABC  kalkulácií   nákladov  a  ziskovosti  produktov,  zákazníkov,  predajných kanálov - praktické aspekty
  • nákladový  tok a prístupy k tvorbe alokácií, metodika tvorby nákladových driverov
  • postup pri implementácii ABC
  • výstupy   ABC – reporting, analýza efektivity, viac dimenzionálna analýza, what-if analýzy
  • využitie ABC pri rozumnom znižovaní (optimalizácii) nákladov – Activity - Based Management ABM
  • ukážka softvérového riešenia pre ABC

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre bankový kontroling tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby boli účastníci vtiahnutí do myšlienkového procesu. 

Lektori

Milan Veščičík, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti Activity - based Managementu, kontrolingu, kalkulácií, optimalizácie podnikov  a znaleckej činnosti z oblasti posudzovania trhovej hodnoty podnikov

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

124.3 € bez DPH
149.16 € s DPH

Variabilný symbol

1124

Aktuálne termíny

18. 11. 2015 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail